Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zihni SERİN
Danışman: Doç. Dr. Ümit UZMAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇEŞİTLİ SINIR ŞARTLARINA SAHİP ORTASINDA BOŞLUK BULUNAN KIRCHHOFF PLAĞININ BURKULMA YÜKÜ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1996
Sayfa Sayısı: 66
Tez No: T686
Özet:

      Paklar kalınlıkları diğer iki boyutu yanında çok daha küçük olan taşıyıcı elemanlardır. Düzlemlerine dik doğrultuda ve düzlemleri boyunca yüklenebilirler. Plaklarda burkulmaya membran kuvvetler olan düzlem içi yüklemeler sebep olmaktadır. Bir plakta düzlem içi kuvvet {Ncr} değerini aşıyorsa, plak ilk denge konumundan sapacak yani stabilitesini kaybedecektir.

      Bu çalışmada incelenen problem izotrop, dikdörtgen bir plaktır. Bu plak çeşitli sınır şartlarına sahip, 3mm.X 6mm. boyutunda, plak kalınlığı birim olarak seçilmiş, ortasında dikdörtgen bir boşluk bulunan bir sistemdir. Plakta seçilmiş olan ankastre sınır şartları kayıcı ankastre mesnet kabulüne göre seçilerek, plağın yatay doğrultudaki yer değiştirmelerine bir kısıtlama getirilmemiştir. Böylece kenarlardaki gerilme dağılışı düzgün yayılı olarak kabul edilebilmektedir. Önce plak içerisindeki boşluğun kenarları arasındaki oran (c/d) sabit olmak üzere, daha sonra bu oranın değiştiği durumlarda çeşitli boşluk büyüklüklerinde burkulma yüklerinin değişimi çeşitli sınır şartları altında hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar grafik olarak sunulmuş, Boşlukların ve sınır şartlarının burkulma yüküne etkileri irdelenmiştir. Problemin incelenmesinde sonlu eleman yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin uygulanmasında ideal olduğuna çeşitli denemeler yapılarak karar verilmiş olan sonlu eleman ağı kullanılmıştır. Sonlu eleman olarak her bir düğüm noktasında 3 serbestlik derecesi bulunan dikdörtgen sonlu elemanlar kullanılmıştır. ( X ekseni ve Y ekseni etrafında dönmeler ile Z ekseni boyunca çökme). Burkulma analizi için gerekli eğilme rijitlik matrisi ve başlangıç gerilme rijitlik matrisleri enerji ifadeleri kullanılarak bulunmuştur. Yüklemeler, düzlem içi burkulma kuvvetleri olup, X ve Y ekseni yönünde düzgün yayılı basınç kuvvetleri ve plak kenarlarına etkiyen kayma gerilmeleridir. Burkulma yüklerinin hesabında gerekli olan rijitlik matrisleri MATHEMATICA paket programında bulunmuş ve MATLAB paket programına aktarılarak burkulma yükünü bulan program yapılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler: Burkulma Analizi, Eğilme, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Dikdörtgen İzotrop Plak, Boşluklu Plak, Düzlem İçi Kuvvet.