Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ender KUDUN
Danışman: Doç.Dr. Akın ÖNALP
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: K.Ü KİLİNİN KİREÇLE STABİLİZASYONU VE TEMEL OLARAK DAVRANIŞI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1985
Sayfa Sayısı: 60
Tez No: T66
Özet:

      Jeolojik yapısı nedeniyle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kısıtlı olan kum, çakıl depoları yol yapımında maliyeti yükseltmektedir. Buna karşın yerinde oluşmuţ killi zeminler yüzeyin önemli bölümünü kaplamaktadır. Killi zeminlerin yol alt, gerekirse üst, yapısında kullanımı bu nedenle önem taşımaktadır. Daha önce yapılmış çalışmalarda bölge killeinin çimento ve kireç stabilizasyonuna olumlu cevap verdiği bulunmuştur. Karışımda güçlükler çıkartmayan kireç bu çalışmada katkı malzemesi olarak seçilmiştir.

      Tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde literatür taraması yapılmış ve genel kavramlar verilmeye çalışılmıştır. İkinci Bölümde K.Ü. kampüsü kilinin özellikleri saptanmış ve kireçle işlem gördükten sonra bu özelliklerde meydana gelen değişiklikler gözlenmiştir. K.Ü. kili kireçle karıştırıldığında fiziksel özelliklerinde olumlu değişiklikler görülmektedir. Mekanik dayanım ise artan kireç miktarıyla üstel olarak artmakta, malzeme gevrek özellik kazanmaktadır. Sıkıştırma enerjisi arttırıldığında malzeme yüksek dayanımlara ulaşmaktadır.

      Üçüncü Bölümde arazi deneyleri anlatılmıştır. Doğal ve stabilize edilmiş zeminin gerçek davranışı plaka yükleme deneyleriyle ölçülmüştür. Bu deney sonuçlarına dayanarak, laboratuvarda elde edilen mekanik dayanım artışı arazi uygulamalarında da elde edilmektedir. Dördüncü bölüm sayısal çözüme yöneliktir. Elastik gerilme analizi yapan ELSYM5 bilgisayar programında laboratuvar deneylerinden elde edilen malzemenin elastik parametreleri kullanılarak tek tabakalı ve iki tabakalı sistemin elastik gerilme analizi yapılmıştır. Hesaplanan değerler plaka yükleme deneyi ile elde edilen gerçek davranışla karşılaştırılmıştır. Tek tabakalı sistemde çözüme uygunluk gösteren bölgenin küçük gerilmelerle, stabilize sistemde iseuygunluğun daha yüksek gerilme değerlerinde olduğu saptanmıştır. Bu da beklenen sonuçları kanıtlamaktadır.

      Tezin amacını oluşturan laboratuvar deneylerinin arazide çevre koşulları dikkate alınarak kontrolü yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Kil-kireç karışımıyla oluţturulan 25 cm kalınlıkta stabilize tabakanın uygulanan gerilmeleri hangi şiddette doğal zemine aktardığı ve oluşturduğu yüzey profili verilerek uygulama için kesin sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Sonuçta 100-500 m uzunlukta bir kesimde stabilize alt temel uygulamasının önerileceği aşamaya gelindiği söylenebilmektedir.