Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Serdar OĞUZKURT
Danışman: Y.Doç.Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇOK KATLI YAPILARIN YATAY YÜKLERE GÖRE HESAP YÖNTEMLERİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1985
Sayfa Sayısı: 111
Tez No: T64
Özet:

      Bu çalışmada, çerçeve, perde-çerçeve ve boşluklu perdelerden oluşan, burulma yapmayan ya da yapan sistemlerin yatay yüklere göre yaklaşık hesap yöntemleri ile çözümlerinin incelenmesinden oluşmaktadır.

      Burulma yapmayan sistemlerle ilgili olarak, önce çerçeve sistemlerin yatay yüklere göre hesabı için kullanılan ve kesme kuvvetlerinin kolonlara dağılması esasına dayanan yaklaşık hesap yöntemi (Muto’nun D sayıları yöntemi) incelenmiş ve konu ile ilgili sayısal uygulamalar yapılarak Kani yöntemi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca çerçeve sistemlerde, bazı özel durumlar için bu yöntemin uygulama ţekli de verilmiţtir. Perde ve çerçeve sistemlerin hesabı için daha önceden geliştirilmiş bir kuvvet yönteminin hesap esasları ile uygulama şekli gösterilmiştir. Bu yöntemle çözülen bir örnek sistemin sonuçları, eğilme ve kayma rijitlikleri üniform olan iki kirişteki yük dağılımından yararlanılarak elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Daha sonra boşluklu perdelerden oluşan sistemlerin hesabı için verilen yaklaşık bir yöntem açıklanmıştır. Bu yöntemde, perde boşlukları arasında kalan kirişler yerine fiktif çerçeveler alınarak, sistem boşluksuz perdeler ile çerçevelerden oluşan bir sisteme dönüştürülmektedir. Böylece elde edilen fiktif sistemin hesabı, yukarıda söz edilen kuvvet yöntemi ile yapılabilmektedir. Burulma yapmayan sistemlerde, son olarak çerçeve, perde ve boşluklu perdelerden oluşan sistemlerin, yukarıda verilen yöntemlerden yararlanılarak yapılan hesabı incelenmiş ve konu ile ilgili bir sayısal uygulama verilmiştir.

      Burulma yapan sistemlerle ilgili olarak çerçeve sistemler ve perde-çerçeve sistemler ele alınmıştır. Çerçevelerden oluşan ve burulma yapan sistemlerin çözümü için yine kayma çerçevesi kabulünden yararlanılarak, her kata ait denge denklemleri birbirinden bağımsız olarak hesaplanmaktadır. Bu bölüm sonunda da sayısal uygulamalar verilmiştir. Perde ve çerçevelerden oluşan burulma yapan sistemlerin hesabı için, çerçeve kolonlarında hesaplanan D değerleri yanında, perdeler için de D değerleri hesaplanmakta, toplam kat kesme kuvvetleri elemanlara bu değerlerle orantılı olarak dağıtılmakta ve bu arada burulma etkisi de gözönüne alınarak hesap yapılmaktadır. Bu bölümde perde D değerinin hesabı ve burulma etkisinin gözönüne alınması ile ilgili sayısal uygulamalar da verilmiţtir.

      Burulma yapmayan sistemlerin bilgisayarla çözümü için daha önce var olan programlardan da yararlanarak yeni bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Ayrıca burulma yapan çerçeve sistemlerin hesabı için de bir bilgisayar programı hazırlanarak sayısal uygulamaların sonuçları bu programdan yararlanarak elde edilmiştir.

      Son bölümde ise bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yer almaktadır.