Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Salih BEKTAŞ
Danışman: Doç. Dr. Fazıl Çelik
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KARAYOLU TRAFİK AKIMININ İSTATİKSEL ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1996
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: T633
Özet:

      Trafik olayı zaman boyutunda değişken, çok etkenli karmaşık ve skolastik bir yapıya sahiptir. Trafik akımındaki değişkenlerin karakteristiklerinin belirlenmesinde ve temsilinde istatistiksel metotlar geniş ölçüde kullanılmaktadır.

      Bu çalışmada, istatistik metotlarının trafik olayında nasıl kullanılabileceği örneklerle gösterilmiş, gerçek veriler kullanılarak uygulamalar yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

      Çalışmanın birinci bölümünde istatistik metodolojisi hakkında genel bilgiler verildikten sonra, ikinci bölümde ham verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması hakkında istatistiksel yöntemler açıklanmıştır. Bu bölümde ayrıca trafik olayını temsil etmede kullanılabilecek teorik olasılık dağılımları ele alınmış, gözlem alanı olarak seçilen Trabzon-Rize Devlet Karayolunun havaalanı kesimi ve gözlem yöntemi tanıtılmıştır.

      Üçüncü bölümde, gözlem alanından elde edilen ham veriler sınıflandırılarak frekans analizleri yapılmıştır. Gözlenen frekanslarla teorik olasılık dağılımlarının frekansları X2 (Ki-kare) testine tabi tutularak karşılaştırılmalar yapılmış ve yorumlanmıştır. Karşılaştırmalar ayrıca histogram ve grafik olarak gösterilmiştir.

      Dördüncü bölümde, önceki bölümde yapılan çalışmaların irdelemesi yapılmıştır.

      Sonuçlar bölümünde ise çalışmadan elde edilen bulgular açıklanmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler :Trafik, Trafik akımı, İstatistik, Olasılık, Olasılık dağılımları.