Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zeki KARACA
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİR SENTEZ ÇALIŞMASI IŞIĞINDA NERVÜRLÜ DONATILI HAFİF VE GELENEKSEL BETONARME KİRİŞ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1996
Sayfa Sayısı: 126
Tez No: T615
Özet:

      Bilindiği gibi betonarme yapılarda taşıyıcı hafif betonların kullanılmasının geleneksel beton kullanımına göre, daha büyük açıklıkların geçilmesi, ısı iletimi, depreme karşı davranış, yangın dayanımı gibi birçok üstünlüğü bulunmaktadır. Buna rağmen, Türkiye' de bugüne kadar gerçek anlamda taşıyıcı hafif betonla inşa edilen yapı bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni, ülkemizde bu tür betonlar konusunda gerekli bilgi ve deneyim birikiminin yeterli düzeyde olmamasıdır.

      Bu çalışmanın temel amacı, betonarmede şekildeğiştirme, yerdeğiştirme ve çatlama konusunda Türkçe ve yabancı dilde çeşitli kaynaklardan yararlanarak hazırlanan bir sentez çalışmasının ışığında, nervürlü donatılı hafif ve geleneksel betonarme kiriş davranışlarını karşılaştırmalı olarak incelemek ve üretilen hafif betonun nervürlü donatıyla taşıyıcı beton olarak kullanılabilirliğini araştırmaktı. Bu amaçla birinci bölümde çatlama olayı, çatlama mekanizması, çatlak çeşitleri (merkezi çekme, eğilme, kesme, burulma, rötre, çökme çatlakları), bazı özel çatlaklar (döşeme, kolon-kiriş birleşim bölgesi çatlakları), çatlak denetimiyle ilgili Türk ve yabancı yönetmelik kayıtları, betonarme kirişlerde sehimlerin teorik yolla belirlenmesi ve hafif betonlar hakkında bazı temel bilgileri içeren bir sentez çalışması verilmektedir. İkinci bölümde, bu sentez çalışmasından da yararlanarak farklı nervürlü donatı oranına sahip hafif ve geleneksel betonarme kiriş davranışları kendi aralarında ve düz yüzeyli donatılarınkilerle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Üçüncü bölümde çalışmanın bulguları irdelenmektedir. Çalışmanın bütününden çıkartılan bazı sonuçlar ve öneriler dördüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar listesiyle birim şekildeğiştirme ölçerlerine ilişkin bir ek bölüm izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, betonarmede çatlama olayının rastgele bir olay olduğunu, dolayısıyla da betonarme yapılarda kullanım emniyetinin sağlanmasında deterministik yöntemlerden çok stokastik yöntemlerin kullanımının daha uygun olacağını gösterdiği gibi, üretilen hafif betonun, en az düz yüzeyli donatı kadar, nervürlü donatıyla taşıyıcı beton olarak kullanılabileceğini de göstermiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Sentez, betonarme, çatlama, çatlak çeşitleri, çatlak genişlikleri, sehimler, hafif beton, geleneksel beton, betonarme kirişlerin eğilmedeki davranışları, nervürlü donatı, karşılaştırma, teorik ve deneysel.