Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Öner ÖZGÜR
Danışman: Prof. Dr. Osman BIÇAKÇI
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KARAYOLLARINDA HEYELANLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1995
Sayfa Sayısı: 43
Tez No: T589
Özet:

      İnşaat mühendislerinin görevi güvenli, ekonomik ve kullanışlı yapılar yapmak olduğundan heyelanlarla ilgilidirler. Oluşumu önceden düşünülmeyen yada önleyici tedbirleri gereği kadar alınmamış olan heyelan, can ve mal kaybına sebep olabilir. Karayoluna düşen küçük bir kaya parçası bile ölümcül kazalara sebebiyet verebilir.

      Bu tez çalışmasında Doğu Karadeniz Bölgesindeki karayolları güzergâhlarında oluşan heyelanlar incelenmiş ve karayolu heyelanlarının “önlenmesi” ve “kontrol ve ıslahı” için çözüm önerileri sunulmuştur.

      İnşaat mühendisinin görevi heyelan sorununa çözüm bulmak ise de, iyi bir çözümün ancak heyelanı doğru teşhis etmekten geçeceğini unutmamak gerekir. Bu amaçla;

      Birinci bölümde, heyelanın tanımı yapılarak çeşitleri açıklanmış,

      İkinci bölümde, Heyelanların sebepleri üzerinde durulmuş,

      Üçüncü bölümde, heyelanların tiplerini tespit edebilmek için yöntemler anlatılmış,

      Dördüncü bölümde, heyelanların kayma yüzeylerinin ve kayma derinliklerinin bulunması için metotlar gösterilmiş,

      Beşinci bölümde ise, tezimizin amacı olan heyelan önleme ve ıslah metotları üzerinde durularak heyelan sorunu için çözüm önerileri sunulmuştur.

      Son bölümde ise, Doğu Karadeniz Bölgesindeki karayolu heyelanları hakkında bilgiler verilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler:Karayolu, Heyelan,Önleme,Kontrol,Islah