Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İbrahim YÜKSEL
Danışman: Doç. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ KUM-ÇAKIL İHTİYAÇ VE POTANSİYEL DENGESİNİN ETÜDÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/1995
Sayfa Sayısı: 54
Tez No: T577
Özet:

      Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan köyden kente göç, 1970’li yıllarda en üst seviyeye ulaştı ve günümüze kadar devam etti. Bu hızlı ve kontrol dışı göç, özellikle kıyı yerleşim bölgelerinde başta hızlı ve çarpık bir yapılaşma olmak üzere birçok sorunuda beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar daha sonra kıyı dengesinin bozulmasında etkin birer parametre olarak karşımıza çıkmaktadır.

      Araştırmanın yapıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi için bu parametrelerden birincisi ve en önemlisi, kıyılardan kum-çakılın bilinçsizce ve mühendislik kaidelerine aykırı olarak alınmasıdır. Bunun sonucunda ise kıyının hidrodinamik dengesi bozularak büyük ölçüde deniz tahribatı meydana gelmektedir. Acaba sorun nedir? Bölgedeki mevcut kum-çakıl potansiyeli gerksiniminden mi az, yoksa bölgedeki kum-çakıl potansiyeli yeterli olup; yer, miktar ve zamanlama veya diğer uygulamalarda hata ve eksiklikler mi yapılıyor ve bu nedenle de kıyının hidrodinamik dengesi bozularak, deniz tahribatı mı meydana geliyor? Bu tezde, bütün bu konular araştırılmıştır. Bu çalışma altı ana kısım ve bir de ek kısımdan oluşmaktadır.

      Birinci kısımda, yapılan çalışmanın amaç ve kapsamı hakkında genel bilgiler verilerek, kapsamlı bir literatür araştırılması yapılmış, kıyı yasası ve uygulamalarıyla ilgili bilgiler sunulmuştur. İkinci kısımda, yapılan teorik çalışmalar sonucunda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 2000 yılı ve sonrası için ku-çakıl ihtiyacı tespit edilerek, bu bölgenin mevcut ku-çakıl potansiyeli hesaplanmıştır. Üçüncü kısımda, yapılan hesaplamalar yardımıyla bir takım bulgular elde edilerek, bölgedeki kum-çakıl ihtiyac ve potansiyelinin dengesi kurulmuştur. Dördüncü kısımda, kıyı hidrodinamik dengesinin irdeleme ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Beşinci kısımda, bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve altıncı kısımda da öneriler sunulmuştur. Ek kısımda ise, bölgedeki kıyıların çeşitli kesitlerinden fotoğraflara yer verilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Kıyı yasası, kıyı hidrodinamik dengesi, kum-çakıl ihtiyaç ve potansiyeli, kum-çakıl birikimi ve sediment taşınımı.