Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: M.Oktay HARTAVİ
Danışman: Doç. Dr. M. Polat SAKA
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÜZGÜN VE DEĞİŞKEN KESİTLİ ÇUBUKLARDAN OLUŞAN YAPILARIN ELASTİK VE ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/9/1984
Sayfa Sayısı: 106
Tez No: T57
Özet:

      Bu çalışmada düzgün ve/veya değişken kesitli çubuklardan oluşan düğüm noktaları rijit bağlı düzlem yapıların elastik veya istenildiğinde elastik-plastik hesabını yapan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde genel olarak yapıların plastik analiz yöntemleri açıklanmıştır. Plastikleşme momenti, şekil faktörü ve plastik mafsal kavramlarına kısaca değinilmiş ve üst ve alt sınır teoremleri verilmiştir. Bunu, yapıların boyutlandırılmasında kullanılan rijit-plastik hesap yöntemlerinden statik denge yöntemi ile mekanizma yönteminin açıklanması izlemiştir. Yapıların gerçek davranışına daha uygun bir yöntem olan elastik-plastik hesap yönteminin adımları verilmiş ve çalışma biçimi örnek üzerinde gösterilmiştir.

      İkinci bölümde değişken kesitli çubuklardan oluşan sistemlerin elastik ve elastik-plastik analizinin matris deplasman yöntemi ile hesabı ile açıklanmıştır. Değişken kesitli çubuklar durumunda matris deplasman yönteminin genel uygulanış biçimi değişmemekte, yalnız çubuk rijitlik matrisi değişmektedir. Bundan dolayı değişken kesitli çubukların çubuk rijitlik matrisinin çıkarılışı tüm ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Çubuk kesitinin değişken dikdörtgen, ince kutu ve I, kalın kutu ve I olması durumları ayrı ayrı ele alınmış ve her bir durum için çubuk rijitlik matrisleri çıkarılmıştır. Bunu, düzgün kesitli çubuklar ve değişken kesitli çubuklardan oluşan yapıların elastik-plastik hesabının açıklanması izlemektedir.

      Üçüncü bölümde, bu işlemleri otomatik olarak yapan bilgisayar programının açıklanması yapılmıştır.

      Dördüncü bölümde, gerek düzgün kesitli ve gerekse değişken kesitli çerçevelerle ilgili yapılan deneysel çalışmalar açıklanmıştır. Bunu geliştirilen bilgisayar programı ile çözülen çerçeveler izlemektedir.

      Beşinci bölümde ise bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yer almaktadır.