Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Orhan MANZAK
Danışman: Doç. Dr. Erbil ÖZTEKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: NUMUNE TİP VE BOYUTLARININ BETONUN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1984
Sayfa Sayısı: 170
Tez No: T48
Özet:

      Bu çalışmada , numune tip ve boyutlarının beton basınç dayanımı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlandı. Bu amaçla elde mevcut olan , bazıları çeşitli ülkelerde standartlaştırılmış iki ayrı tipte (küp ve silindir) ve beş ayrı boyuttaki (10,15,20 cm lik küpler, 10x20, 15x30 cm lik silindirler) numuneler kullanılarak ölçülen basınç dayanımı değerleri birbirleriyle karşılaştırıldı.

      Araştırma, Trabzon TÇ 325 traslı çimentosu, 300 ve 400 kg/m³ lük sabit iki çimento dozajı, 0.40-0.70 arasında değişen su/çimento oranları ve 3 ayrı max. dane boyutundaki agregalar kullanılarak üretilen 32 beton üzerinde gerçekleştirildi. Üretilen betonların 20 cm lik küp numune üzerinde ölçülen 28 günlük basınç dayanımı değerleri 123-367 kgf/cm² * arasında değişti.

      Araştırma sonucunda farklı boyutta numuneler üzerinde ölçülen basınç dayanımı değerleri arasında yüksek korelasyon katsayılı doğrusal ilişki bulunduğu belirlendi. Küp numunelerin kendi aralarında karşılaştırılmasında 0.986-0.993 arasında değişen korelasyon katsayıları, silindir numunelerin karşılaştırılmasında ise 0.965 değerini aldı.

      Sonuç olarak ölçülen basınç dayanımı değerleriyle betonun basınç dayanımının numune boyutlarından etkilendiği, fakat bu etkinin daha çok yüksek dayanım düzeylerinde belirgin olduğu saptandı. Ayrıca biçim etkisinin boyut etkisine oranla daha önemli bir etki olup farklı tipteki numunelerin dayanımları arasındaki farkın artan dayanım düzeyiyle arttığı gözlendi. Aynı tipli numunelerden 20cm lik küplerle 15 cm lik küplerin , 15x30 cm lik silindirlerle 10x20 cm lik silindirlerin dayanımları arasındaki farklılığın % 5 ve %1 anlam düzeylerinde anlamlı olmayıp, 10 cm lik küplerle 15 ve 20 cm lik küpler arasındaki farklılığın da sadece yüksek dayanım düzeylerinde anlamlı olduğu belirlendi.

      Ayrıca ana değişken olarak incelenen max. agrega dane çapının, basınç dayanımı-numune boyutu ilişkileri üzerinde etkili olmadığı saptandı.

      __________________________________________________________________________________________

* kgf/cm² cinsinden verilen dayanım değerlerinin, N/mm² cinsinden uluslararası birimlere çevrilebilmesi için 0.102 veya 0.1 (TS 500 / Aralık 1981) katsayısıyla çarpılması yeterlidir.