Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Aykut DOĞAN
Danışman: Doç. Dr. Tayfun CİMİLLİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI MADDELERİNİN BETONLARIN RÖTRESİNE ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1984
Sayfa Sayısı: 74
Tez No: T46
Özet:

      Bu çalışmada, beton üretiminde kullanılan akışkanlaştırıcı katkı maddelerinin betonların rötrelerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Katkı maddesi olarak, melamin formaldehit kökenli bir süper akışkanlaştırıcı ile normal türden linyosülfonat kökenli üç akışkanlaştırıcı ticari ürün kullanılmıştır.

      Çalışmada önce betonun rötresi ve buna etkiyen faktörler hakkında bir yayın taraması yapılmış, daha sonra deney programı hazırlanmış ve uygulanmıştır.

      Deneysel çalışmada dört değişik çimento dozajında (285, 390, 500, 635 kg/m³ ) eşit işlenebilme (7cm çökme) özelliğine sahip betonlar üretilmiş, bunlarla dökülen 15x15x60 cm lik kiriş numunelerinin laboratuar koşullarında 00 günlük rötre değerleri karşılaştırılmıştır.

      Katkısız betonun rötresinin, çimento hamurunun yapısına (dolaylı olarak E/C oranına) ve betondaki çimento hamuru miktarına bağlı olduğu, çimento dozunun veya E/C oranının artmasıyla rötrenin de arttığı gözlenmiştir. Genel olarak akışkanlaştırıcı katkı maddelerinin, 300kg/m³çimento dozajlı betonlarda rötreyi bir miktar azalttığı, bu çimento dozundan daha yüksek çimento dozuna sahip betonlarda ise rötreyi artırdıkları gözlenmiştir.

      Kullanılan katkı maddeleri pek çok faktöre bağlı olarak hemen hemen aynı davranışları göstermişlerdir. Bu bakımdan rötre açısından genel olarak aralarında bir fark bulunamamıştır.