Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selim PUL
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AGREGA PETROGRAFİK YAPISININ BETONUN DAYANIM VE AKIŞKANLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 86
Tez No: T455
Özet:

      Betonun, dünyadaki mühendislik yapılarının hemen hemen hepsinde çok yaygın bir şekilde kullanılageldiği ve özellikleri gereği mühendislere vazgeçilmez avantajlar sunan ilginç bir yapı malzemesi olduğu bilimmektedir. Ancak bu malzemenin tüm sırları, özellikle dış yükler altındaki gerçek davranışı, klasik elastisite teorisiyle bağdaşmayan heterojen yapısı nedeniyle halen tam olarak açıklanabilmiş değildir. Uzun yıllar süren araştırmaların ışığında belirlenen ve herkesçe kabul gören beton dayanımını etkileyen faktörler arasında genellikle agrega granülometrik bileşimi, tane şekli, yüzey temizliği, tane birim kütlesi, çimento dozajı, su/çimento oranı, çimento türü, üretim ve muhafaza koşulları, hapsedilmiş hava içeriği gibi etkenler bulunmaktadır. Feret’in çalışmaları esas alındığından, agrega petrografik yapısının betonun özellikleri üzerinde etkisinin olmadığı kabul edilmekteydi. Oysa, petrografik yapıyı belirlemek agrega tanelerinin yapısını ve bu tanelerin çimento hamuruyla aderansını da belirlemek anlamına geldiğinden, agrega petrografik yapısının betonun özellikleri üzerinde bir etkisinin olması gerektiği akla daha uygun gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada agrega petrografik yapısının beton dayanımı ve akışkanlığı üzerindeki etkisi teorik ve deneysel olarak incelenmektedir. Çalışma beş asıl ve bir ek olmak üzere toplam altı bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölüm çalışmayı ana hatlarıyla tanıtan giriş bölümü olup ikinci bölümde, agrega petrografik yapısının betonun kırılma mekanizmaları üzerindeki etkisi teorik olarak incelenmekte ve betonda iki şekil kırılmanın varlığı ortaya konmaktadır. Üçüncü bölümde, bu konuda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilmektedir. Dördüncü bölümde, agrega petrografik yapısının betonun akışkanlığı üzerindeki etkisi geliştirilen bir deney aleti yardımıyla incelenmekte ve bu incelemeden elde edilen sonuçlar sunulmaktadır.

      Çalışmanın bütününden çıkarılan sonuçlar ve öneriler ise beşinci bölümde özetlenmekte, bu son bölümü yaralanılan listesıyle ‘Merkezi basınçta betonun kırılması esnasında aderans bölgesine uygulanan çekme gerilmesı’ne ilşkin bir ek bölüm izlemektedir.