Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fuat ORHAN
Danışman: Doç. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDA SÜRÜNTÜ MADDESİ HAREKETİ VE MİKTARININ ETÜDÜ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 29/5/1992
Sayfa Sayısı: 71
Tez No: T356
Özet:

      Havzaların sürüntü maddesi verimleri havzanın morfolojik hidrometrik ve fizyolojik değişkenlerinin bir fonksiyonudur. Verilen hidrolik şartlarda sürüntü malzemesi debisinin hesabı için birçok yöntem geliştirilmiştir. Ancak bu yöntemlerin her biri belirli akım ve malzeme özellikleri için iyi sonuç vermektedir. Her şart altında geçerli bir yöntem henüz geliştirilememiştir.

      Bu çalışmada Aksu, Harşit , Solaklı ve İyidere akarsularına ait DSİ ve EİE'nin akım ve katı madde ölçümleri ile DMİ'nin yağış ölçümleri göz önüne alınarak lineer, üstel ve logaritmik korelasyon teknikleri kullanılmış ve en uygun regresyon denklemleri çıkarılmıştır. Yağış verilerinin girdiği çoklu ve tekli korelasyonlarda korelasyon katsayılarının çok küçük olması nedeni ile yağış girdisi değerlendirmelerden çıkarılmış ve katı madde debisi ile akım debisi arasındaki ilişki araştırılmıştır.

      Birinci bölümde, Doğu Karadeniz akarsu havzasında katı madde taşınımı için yapılan çalışmalardan bahsedilmiş ve tez konumuzun ana hatları belirtilmiştir.

      İkinci bölümde, katı madde tanelerinin akarsu aracılığıyla hareketi ve miktarının tayini anlatılmıştır.

      Üçüncü bölümde, doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon analizleri ve bunların su kaynakları problemlerine uygulanması hakkında bilgi verilmiştir.

      Dördüncü bölümde, serbest yüzeyli akımlarda sürüntü maddesi taşınımı miktarının hesaplanması için yapılan araştırmalardan bazıları sunulmuştur.

      Beşinci bölümde, incelediğimiz havzaların jeomorfolojik özellikleri ve katı madde debilerinin hesapları için kullanılan ölçümler belirtilmiştir.

      Altıncı bölümde, bu bilgilerin sonucunda elde edilen regresyon denklemleri açıklanmıştır.

      Son bölümde ise bu denklemler irdelenmiş ve Doğu Karadeniz havzasına uyarlanmıştır.