Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Atila AKÇA
Danışman: Doç. Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON MUKAVEMETİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KAROTLARIN MUKAVEMERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 3/6/1991
Sayfa Sayısı: 129
Tez No: T315
Özet:

      Bu çalışmanın ana amacı, sertleşmiş betonun basınç dayanımını tahmin etmek için kullanılan karotların mukavemetlerine etki eden çeşitli faktörlerin deneysel olarak incelenmesidir. Çalışmada ayrıca beton çekici ve ultrases gibi yıkımsız yöntemlerden elde edilen sonuçlarla basınç dayanımı arasındaki ilişkiler gene çeşitli faktörlere bağlı olarak araştırılmıştır.

      Uygulamada, yerindeki sertleşmiş betonun basınç dayanımını tahmin etmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanları, yıkımlı yöntemlerden karot alma yöntemi ile yıkımsız yöntemlerden Schmidt beton çekici deneyi ve Ultrases deneyidir.

      Uygulamada karot alma suretiyle basınç dayanımı belirlemek için genellikle 100 mm veya 150 mm çapında karotlar kullanılmaktadır. Bazen, çeşitli sebeplerden dolayı daha küçük çaplı karotların kullanılması zorunlu hale gelmektedir. Fakat 100 mm'den daha küçük çaplı karotlara ilişkin bilgiler henüz standartlara girmemiştir.

      Bu deneysel çalışmada, 55 mm ve 100mm çaplı karotların mukavemetlerine etki eden karot boyutu, yükseklik/çap oranı, delme yönü, kür koşulu, karotun yaşı ve yeri gibi faktörler incelenmiştir. Buna ek olarak yine bu çalışmada, beton çekici ve ultrases deneyi ile elde edilen sonuçlarla basınç dayanımı arasındaki ilişki ve ayrıca biçim, yaş ve kür gibi etkilerin bu ilişkiye etkileri de incelenmiştir. Çalışma yedi bölüm ve bir ekten oluşmaktadır. Çalışmanın ana hatlarının belirtildiği giriş bölümünden sonra ikinci bölümde beton kalitesinin kontrolü hakkında bilgi verilerek kalitenin belirlenmesinde kullanılan yöntemler açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde karot mukavemetlerine etki eden faktörler ve karot mukavemeti ile gerçek mukavemet arasındaki ilişki anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde deney numunelerinin yapılmasında dikkat edilmesi gereken önlemler açıklanmaktadır. Beşinci bölümde deney raporları verilmiş, altıncı bölümde ise deney sonuçlarının irdelenmesi yapılmıştır. Yedinci bölümde ise bu çalışmadan elde edilen sonuçlar özetlenmektedir. Son olarak kaynaklar listesi ile ek verilmiştir.