Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Metin HÜSEM
Danışman: Doç. Dr. Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME SIVI DEPOLARININ PROJELENDİRİLMESİNDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/5/1990
Sayfa Sayısı: 172
Tez No: T258
Özet:

      Özel mühendislik yapılarından olan dikdörtgen kesitli betonarme sıvı depoları bugün çok yaygın olarak kullanılmakla beraber, bu konuda halen bir Türk standardı bulunmamaktadır. Bu durunda, Türkiye mühendisleri projelendirmelerde yabancı standardlara başvurmakta ve elde edebildikleri herhangi bir yapısal çözümleme yöntemini kullanmaktadırlar.

      Dikdörtgen kesitli betonarme sıvı depolarının projelendirilmesinde kullanılan bu yöntemlerin hangisinin Türkiye ekonomisiyle bağdaşan bir emniyeti sağladığı bilinmediği gibi, bu husus yapım ve kontrollüklerde de önemli derecede anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu belirsizliklerin giderilmesi ve ileride hazırlanabilecek bir standarda yardımcı olabilmek amacıyla bu çalışmada, dikdörtgen kesitli betonarme sıvı depolarının projelendirilmesinde kullanılan çeşitli yöntemler verilmekte ve kendi aralarında mesnet koşulları da dikkate alınarak, karşılaştırılmaktadır. Çalışma dokuz asıl ve iki ek bölüm olmak üzere toplam onbir bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın ana hatları, ikinci bölümde hidrolik ve yapısal özellikler, üçüncü bölümde ise konu hakkında daha önceki çalışmaların bir sentezi verilmektedir. Dördüncü bölümde, dikdörtgen kesitli betonarme sıvı depolarının projelendirilmelerinde kullanılan yapısal çözümleme yöntemlerinden, yatay ve düşey şeritler yöntemi, beşinci bölümde Amerikan standardında önerilen katsayılar yöntemi, altıncı bölümde sonlu elemanlar yöntemi ve yedinci bölümde betonarmenin gerçek davranışını dikkate alan plastik mafsal çizgisi üzerinde durulmaktadır. Her bölümün sonunda bu çalışmaya konu olanyapısal çözümleme yöntemleriyle, dikdörtgen kesitli betonarme bir su deposunun çeşitli mesnet koşullarına bağlı olarak yapılan yapısal çözümlemelerden elde edilen sonuçlar sekizinci bölümde karşılaştırılmakta ve bazı yargılara varılmaktadır.

      Çalışmanın bütününden çıkartılan sonuçlar ve öneriler, dokuzuncu bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar listesiyle iki ek bölümü izlemektedir.