Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selçuk MUTLU
Danışman: Doç. Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME BİNALARIN CEB YÖNETMELİĞİNE GÖRE DEPREM ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1990
Sayfa Sayısı: 129
Tez No: T238
Özet:

      Bu çalışma, betonarme binaların deprem analizinin Avrupa ülkelerinde uygulanan ancak ülkemizde uygulanmayan CEB model yönetmeliğine ve ülkemizde uygulanmakta olan afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğe (ABYYHY) göre yapılması ve sonuçlarının karşılaştırılmasından oluşmaktadır.

      Uygulamalar bölümünde kullanılan ve hakkında Türkçe kaynak olmayan CEB model yönetmeliği hükümleri burada geniş bir biçimde verilerek aynı zamanda bu konuda bir kaynak oluşturulması amacı da güdülmüştür.

      Uygulamalarda doğrusal elastik malzeme kabulü yapılmış olup değişik bina taşıyıcı sistemlerinin seçimine özen gösterilmiş; deprem analizleri her iki yönetmelikte önerilen ve taşıyıcı sisteme uygun düşen metotlarla yapılarak sonuçlar tablolaştırılmış ve karşılaştırmanın kolaylığı sağlanmıştır.

      Yapısal analiz, sonlu elemanlar metodu ile yapılmış olup, modellemede problemin cinsine göre iki yada üç boyutlu çerçeve elemanları kullanılmıştır.

      Deprem analizinin ilk aşaması olan sistemin doğal periyotlarının ve mod şekillerinin bulunması, yönetmeliklerde öngörülen ampirik formüller ile bulunmayıp kaydırılmış altuzay iterasyonu algoritması kullanılarak bulunmuştur. Bu aşamada kiriş eksenel deformasyonları ihmal edilerek çözüm süresinin kısaltılması yoluna gidilmiştir. Kiriş eksenel deformasyonlarının ihmali bu çalışmada incelenen yapılarda sonucu çok az etkilemektedir.

      Dinamik analize ek olarak statik analiz de yapılmış ve yönetmeliklerde öngörülen yükleme kombinezonlarının sonuca etkisi gözlenmiştir. Ancak ABYYHY te yükleme kombinezonları verilmediğinden TS 500 yükleme kombinezonları kullanılmıştır.