Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Adem DOĞANGÜN
Danışman: Doç.Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME SIVI DEPOLARI VE PROJELEDİRME İLKELERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1989
Sayfa Sayısı: 277
Tez No: T217
Özet:

      Özel mühendislik yapılarına giren betonarme depolar konusunda Türkce olarak yazılmış yeterli kaynak olmadığı gibi bu konuyla ilişkin bir Türk Standardı da bulunmamaktadır.

      Bu boşluğu kısmen doldurabilmek amacıyla bu çalışmada oldukca geniş kapsamlı bir sentez sunulmaktadır.

      Birinci bölümde çalışma ana hatlarıyla tanıtılmaktadır. Yapısal olarak mükemmel olan bir depo hidrolik açıdan yetersiz olabileceğinden ikinci bölümde hidrolik ve yapısal özellikler birlikte verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde gömme ve yerüstü depolara ilişkin hesap bağıntıları, pratik hesap şekilleri, sayısal uygulamalar, çeşitli detay ve konstrüksiyon bilgileri verilmektedir. Beşinci bölümde depo tabanlarında, zemin cinsine göre alınacak konstrüktif önlemler ve derzlerin yerleştirilmesi gereken konumları belirtilmektedir. Altıncı bölümde ayaklı depo hesap esasları verilmekte ve 500 m3 lük bir ayaklı deponun statik ve betoarme hesapları sunulmaktadır. Yedinci bölümde derz malzemeleri, derz çeşitleri ve bunların depolarda uygulamalarından söz edilmekte ve çeşitli derz detayları verilmektedir. Sekizinci bölümde depolarda geçirimsizlik irdelenmkte ve geçirimsiz beton yapımından, taşınmasından, yerleştirilmesinden ve bakımından söz edilmektedir. Dokuzuncu bölümde çeşitli geometriye sahip gömme, yerüstü ve ayaklı depoların depreme göre hesabına ilişkin birkaç hesap yöntemi verilmekte ve bunlar kendi aralarında karşılaştırılmaktadır. Bu arada pratik uygulamaları kolaylaştırmak için yöntemlerden elde edilen çeşitli çizelge ve grafikler de sunulmaktadır. Ayrıca bu bölümde Housner yöntemini kullanarak yaklaşık 1000 m3 lük bir ayaklı deponun depreme göre hesabı yapılmaktadır.

      Son bölüm sonuç ve önerilere ayrılmış olup bunu kaynaklar listesi ve üç ek bölüm izlemektedir.