Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Suzan TEMİZEL
Danışman: Doç.Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DAMLATMALI FİLTRELERDE METAL ZEHİRLİLİĞİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/1988
Sayfa Sayısı: 160
Tez No: T172
Özet:

      Atık suları arıtma metodları mekanik arıtma, biyolojik arıtma, kimyasal arıtma olarak ayrılabilir. Bunlardan biyolojik arıtma metodu kendi arasında doğal biyolojik arıtma ve suni biyolojik arıtma olarak iki kısma ayrılabilir. Damlatmalı filitreler suni biyolojik arıtma sistemlerinin bir çeşitidir.

      Günümüzde işler haldeki pek çok biyolojik arıtma sisteminde damlatmalı filitreler kullanılmakla birlikte, kirleticilerin bunlara tesirleri üzerinde eldeki data miktarı azdır. Aerobik biyolojik arıtma üzerinde bu konudaki çalışmalar aktif çamur tesisleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

      Bu çalışmada laboratuvar ölçekli polivinli klorür yataklı bir damlatmalı filitre üzerinde CuSO4, HgCI2 ve KSCN bileţiklerinin etkisi incelendi.

      Bu çalışmanın birinci bölümünde atık suların özellikleri, mikrobiyolojik karakteristikler, migro organizmaların çeşitleri, biyolojil oksidasyon ve biyolojik oksidasyonu etkileyen faktörler verildi.

      İkinci bölümde, atık su arıtma yöntemleri ve aerobik biyolojik arıtma sistemleri kısaca sıralanarak, damlatmalı filitrelerin; yapısı, sistemleri, içindeki biyolojik oksidasyoun nasıl gerçekleştiği ve sınıflandırılması açıklandı.

      Üçüncü bölümde, sistemde etkisi incelenen bakır, civa ve siyanür bileşiklerinin tabiatta bulunuş şekilleri ve bunlarla ilgili literatür araştırmaları verildi.

      Dördüncü bölümde çalışmada kullanılan materyal ve metod anlatıldı.

      Son bölümde bulgular, tartışma ve sonuçlar verildi.

      Bu sistemda kullanılan yapay atık su et özütü ve glikoz karışımı olarak hazırlandı.Deney süresince homojen bir atık su temin ederek, sistem veriminin organik madde konsantrasyonu değişiminden etkilenmesi önlendi.

      Çalışma kontrol altında tutulanpH, sıcaklık ve akış miktarı koşulları altında yapıldı. BOİ ölçümleri respirometre ile alındı. Kimyasal maddeler sisiteme devamlı olarak gönderildi. Artan madde konsantrasyonu artan etkiye sebep oldu. Bu çalışma sonucu sistemin veriminin BOİ hesabı ile %60 civarımda olduğu görüldü.

      Sisteme verilen kimyasal maddelerin belirli bir konsantrasyonun üstünde uygulanmaları halind sistemin verimi tamamen durdu.

      Damlatmalı filitrelerin endüstriyel atık suların ve bunları içeren evsel atık suların arıtılmasında diğer sistemlere alternatif olabileceği gösterildi.