Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Üzeyir AYAZOĞLU
Danışman: Doç.Dr. Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME SİLOLARIN PROJELENDİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE YÖNETMELİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1987
Sayfa Sayısı: 264
Tez No: T150
Özet:

      Eskiden çok sınırlı sayıda silo inşa edilmesine rağmen;ihtiyaçların zamanla artması, kullanılan malzeme çeşitlerinin çoğalması ve bunların rasyonel bir şekilde kullanılmalarının sağlanması giderek stokajın silolanma suretiyle yapılanmasını gerektirmektedir. Artan nufusa paralel olarak bunların hacimleri de büyütülmektedir.

      Betonarme silolar konusunda yeterli Türkce kaynak bulunmamakta, öğretim prpogramlarında da konuya yeterince yer verilmediğinden yapım mühendislerinin bu konudaki bilgileri de oldukca sınırlı kalmaktadır. Diğer taraftan ülkemizde betonarme silolar konusunda bir yönetmelikde mevcut değildir. Bu boşluğun doldurulmasına kısmen de olsa katkıda bulunmak amacıyla, betonarme silolar konusunda oldukca geniş kapsamlı bir sentez çalışması ve buna bağlı olarak, bir yönetmelik taslağının hazırlanmasında yararlı olabileceği düşüncesiyle, bu konuda özel yönetmeliklere sahip ülkelerden Fransız, Alman ve Amerikan yönetmelikleri karşılaştırılmakta ve Fransız yönetmeliğinin tümü Türkçe olarak verilmektedir.

      Çalışma dört asıl ve bir ek bölüm olmak üzere toplam beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bçlümde tanımlar, sınıflandırma , yapım teknolojisi, yapının çeşitli kısımları ve silolara ait çeşitli örnekler verilmektedir.

      İkinci bölümde, silo etkileri (statik ve dinamik), silolanan malzemelerin çeşitli karakteristikleri (birim hacim ağırlığı, içsel sürtünme açısı, silo cidarları üzerindeki sürtünme açısı), ile siloların projelendirilmesinde kullanılan yöntemler ve bunların karşılaştırılması (grafik olarak ve sayısal olarak), klasik ve modern deneyler, pratik hesaplar , hücrelerin plandaki şekli cidarların esnekliği doldurma ve boşaltma şekilleri boşaltma ağzının dış merkezliliği ve Alman betonarme silolar yönetmeliği verilmektedir.

      Üçüncü bölümde betonarme hesaplar üzerinde durulmakta, yapının çeşitli kısımlarının projelendirilmesinde kullanılan çeşitli yöntemler irdelenmekte, bitişik hücreli silolar için Laredo, Lumbroso-Albiges Yöntemi, prefabrike silolar, sıcaklık değişimi, rötre etkisi, tremilerin hesabında kullanılan çeşitli yöntemlerin karşılaştırılması, tremi hesaplarına ait çeşitli çizelgeler ve sayısal örnekler verilmektedir.

      Dördüncü bölümde, Türk yönetmeliğinin hazırlanmasında yardımcı olur düşüncesiyle, Fransız (SNBATI), Alman (Dın 1055/6-1964) ve Amerikan (ACI 313-77) yönetmelikleri karşılaştırılmaktadır. Bu son bölümü sonuçlar, kaynaklar listesi ve Fransız yönetmeliğinin tümünü içeren ek bir bölüm izlemektedir.