Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selçuk Emre GÖRKEM
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇELİK YAPILARDA KARMA KİRİŞ DAVRANIŞLARININ DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 2/9/2002
Sayfa Sayısı: 78
Tez No: T1325
Özet:

      Çeliğin, yapısal anlamda oldukça kullanışlı ve etkili bir yapı malzemesi olduğu bilinmektedir. Zamanla çelik elemanların yangından korunması maksadı ile bir beton kütleye gömülmeleri fikri geliştikten sonra, bu uygulamalar sonucu eleman dayanımının yüksek oranlarda arttığı gözlenmiştir. Sadece çelik kullanılarak oluşturulan yapılarda, maliyeti azaltma ve daha yüksek dayanım elde etmek amacı ile ucuz olan betonun, çelik ile ortak çalıştırılması düşüncesi, bugünkü karma yapı elemanları uygulamalarının temelini oluşturmuştur.

      Bu çalışma, teorik ve deneysel olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilmiştir. Teorik kısım olan ilk bölümde, öncelikle, karma kirişlerin tanımı yapılmış ve karma kirişlerin tarihsel gelişim süreci verilmiştir. Daha sonra çelik yapılarda kullanılan karma kirişlerin çeşitli enkesit tipleri şekillerle verilmiş ve sırasıyla, karma kiriş kullanımının avantaj ve dezavantajları, geçici mesnetleme yapılıp yapılmaması irdelenmiş ve çelik yapılarda karma kiriş davranışları incelenmiştir.

      Çalışmanın deneysel kısmının amacı, gömülü karma kirişlerde, çelik kirişin betonarme tablaya gömülme oranı değişiminin, eleman davranışı ve taşıma gücü üzerindeki etkilerini incelemek olarak belirlenmiştir. Bu amaçla karma kirişler üretilmiş ve bu kirişler üzerinde eğilme deneyi uygulanarak kiriş davranışları incelenmiştir.

      Çalışmanın üçüncü bölümünde ise elde edilen bulgular doğrultusunda karma kirişlerin davranışları irdelenerek bazı sonuçlara varılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Karma kiriş; Kayma bağlantısı; Eğilme davranışı; Betonarme plak; Gömülü kesitler; Derinlik değişimi