Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatih ATMACA
Danışman: Doç. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SÖNMEMİŞ KİRECİN (CAO), ASFALT EMÜLSİYONLU YOĞUN KARIŞIM ASFALT BETONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 29/5/2002
Sayfa Sayısı: 92
Tez No: T1275
Özet:

      Asfalt emülsiyonlu karışımlar; ekonomik, ekolojik ve lojistik yönden çok önemli avantajlar sağlamalarına rağmen, önemli performans dezavantajları nedeniyle, henüz, sıcak asfalt betonunun yerini almış değildirler. Asfalt emülsiyonlu karışımlar suyun kolayca direne olabilmesi için boşluklu yapılmaktadır. Boşluk oranının yüksek oluşundan ve karışım bünyesindeki su kesilme/kür olma hızını yavaşlattığından dolayı karışımın performansı düşük olmaktadır. Bunlara ilaveten, kür olma tamamlanmadan dışarıdan ilave su girmesi halinde karışımın erozyona uğraması söz konusu olabilmektedir.

      Bu çalışmada, yoğun granülometrili sıcak karışımda kullanılan agrega dizaynı esas alınarak; mineral filler yerine, giderek artan oranlarda CaO (sönmemiş kireç) kullanmak süretiyle Modifiye Marshall Dizaynı (asfalt emülsiyonu – agrega soğuk karışım dizaynı) yöntemi ile üretilen biriketler üzerinde Marshall Stabilite Deneyi, yoğunluk analizleri, Dolaylı Çekme Deneyi ve Statik Sünme Deneyi yapılmıştır. Ayrıca zaman içerisinde biriketlerden çıkan nem miktarı incelenmiştir.

      Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlardan; asfalt emülsiyonlu yoğun karışıma ilave edilen CaO’in artışına bağlı olarak karışımın nem içeriğinde doğrusal bir azalma olduğu görülmüştür. Nem içeriğindeki bu düşüş, % 3~4 CaO ilavesine kadar bir performans artışını sağlamaktadır. Fakat bu orandan sonra özellikle yetersiz nem içeriğinin karışımda oluşturduğu düzensizlikten dolayı performansta bir düşüş gözlemlenmiştir.

      Çalışmanın birinci bölümünde çalışma konusu ile ilgili genel bilgiler verildi. İkinci bölümde asfalt emülsiyonlu soğuk karışımlar için Marshall metodu ve çalışmada kullanılan deney metodları verildi. Üçüncü bölümde çalışmalarda elde edilen bulgular verildi ve irdelendi. Dördüncü bölümde ise sonuçlar bulunmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Soğuk Karışım Asfalt, Emülsifiye Asfalt Betonu, Agrega, Bitüm