Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Umut TOPAL
Danışman: Doç. Dr. Adem DOĞANGÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME PERDELERİN YAPI EMNİYETİNE VE MALİYETİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/6/2002
Sayfa Sayısı: 186
Tez No: T1269
Özet:

      Betonarme bir yapının taşıyıcı sistemi, üzerine etkiyen yükleri ve kendi ağırlığını güvenli bir şekilde zemine aktarabilmelidir. Bu aktarmayı gerçekleştirecek olan yapı taşıyıcı sisteminin seçimi ve tasarımı, yapı davranışı için son derece önemli olmaktadır. Yapılar genellikle düşey yüklerin etkisinde kaldığından taşıyıcı sistemler de genellikle sadece bu yükler düşünülerek seçilmektedir. Bu düşünceyle seçilen sistemlerin başında çerçeve sistemler gelmektedir. Ancak, yapılar zaman zaman da olsa deprem etkisi gibi yatay yüklerin etkisinde kalmaktadır. Bu durumda sadece düşey yüklere düşünülerek seçilen taşıyıcı sistemler, yatay yükler için yetersiz kalmaktadır. Yetersiz kalacak sistemlerin başında da çerçeve sistemler gelmektedir. Çerçeve sistemlerin bu zayıf yönünü ortadan kaldırmak için sisteme perdeler ilave edilerek sistem perde duvarlı-çerçeve sisteme dönüştürülmektedir.

      Bu çalışmanın temel amacı, taşıyıcı sistemlere yerleştirilecek olan perde duvarların yapı planında dağılımlarının yapı emniyetine etkilerini incelemek ve çerçeveli sistemle perde-çerçeveli sistemi maliyet açısından karşılaştırmaktır.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç asıl bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde betonarme yapılarda uygulanan taşıyıcı sistemler genel olarak tanıtılmakta, sonra perde duvarların sınıflandırılması, yerleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, kırılma mekanizmaları, matematik modellenmesi, güçlendirilmesi ve miktarının belirlenmesi üzerinde durulmakta, bölümün sonundaysa bu konuda daha önce yapılan çalışmaların başlıcaları sunulmaktadır. İkinci bölümdeyse, ilk olarak yapıların deprem hesabında kullanılan yöntemlerden söz edilmekte bunlardan çalışmanın sayısal uygulamalarında da kullanılacak olan Mod Birleştirme Yöntemi ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Daha sonra amaca uygun olarak seçilen dört farklı yapının özellikleri verilmekte ve bu yapıların yapısal .çözümlemesi gerçekleştirilmektedir. Bölümün sonunda sayısal uygulamalara konu olan yapılardan seçilen elemanlar için, yapısal çözümleme sonuçları ve yapıların maliyetleri karşılaştırılmaktadır. Üçüncü bölümde, bu çalışmadan çıkartılabilecek başlıca sonuç ve öneriler verilmekte ve bu bölümü kaynaklar dizini izlemektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Taşıyıcı Sistemler, Perde Duvarlar, Çerçeve Sistemler, Yapı Emniyeti, Maliyet, Yapısal Çözümleme.