Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ersin AYDEMİR
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇELİK YAPILARIN PROJELENDİRİLMESİNDE KULLANILAN EMNİYET GERİLMELERİ VE TAŞIMA GÜCÜ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 21/6/2002
Sayfa Sayısı: 103
Tez No: T1268
Özet:

      Gelişen teknolojik ve ekonomik koşullara paralel olarak bir çok ülkede çok katlı yapılar artan ihtiyaçların biran önce karşılanması amacıyla, çelik malzeme kullanılarak inşa edilmektedir. İnşaat sektöründe işçilik giderlerinin toplam yapı maliyeti içindeki payının giderek artması ve bunun sonucu olarak prefabrikasyonun önem kazanması, yapının biran önce işletmeye açılması, boyutların küçülmesi nedeniyle daha fazla kullanım alanına sahip olma isteği diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çok katlı çelik yapıların uygulanmasını gerekli hale getirmiştir.

      Bu çalışmanın amacı, çelik yapıların projelendirilmesinde kullanılan, elastik ve plastik teoriye dayanan yöntemlerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi; çok katlı çelik bir yapının, emniyet gerilmeleri ve taşıma gücü yöntemlerine göre projelendirilerek karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla bu çalışmada önce emniyet gerilmeleri yöntemi, taşıma gücü yöntemi ve göçme mekanizmaları ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra simetrik kat planına sahip çok katlı çelik bir yapının statik ve dinamik analizi elastik yöntem ile yapılarak kesit etkileri bulunmuş, emniyet gerilmeleri ve taşıma gücü yöntemleri ile ayrı ayrı boyutlandırılmıştır. Çalışma, taşıyıcı sistemi çelik olan çok katlı büro tipi yapıların pratikteki olası uygulamalarını geniş ölçüde temsil etmek üzere seçilen uzay çerçeve sistemden oluşan taşıyıcı sistem modelleri üzerinde yürütülmüş; TS648, TS4561 ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik (A.B.Y.Y.H.Y.) hükümleri uygulanmıştır.

      Yapılan bu incelemeler sonucunda, yapıların projelendirilmesinde plastik analize dayalı yöntemlerin elastik teoriye dayanan yöntemlere göre daha ekonomik sonuçlar verdiği görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler: Elastik Teori, Plastik Teori, Taşıma Gücü Yöntemi