Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yaprak Itır ÖZDEMİR
Danışman: Doç. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: FARKLI RİJİTLEŞTİRİCİ ELEMANLARA SAHİP DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ ZEMİNİ DE DİKKATE ALARAK KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/1/2001
Sayfa Sayısı: 80
Tez No: T1162
Özet:

      Yapıların taşıyıcı sistemlerinin uygun olarak seçilmesi depreme karşı dayanıklılıklarını artırmada önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yapıların taşıyıcı sistemlerinin seçiminde olabildiğince özen gösterilmelidir.

      Bu çalışmanın amacı geleneksel çerçeve sistem ile farklı olarak düzenlenen eğik elemanlarla ve betonarme perdelerle rijitleştirilmiş çerçeve sistem yapıların depreme karşı lineer davranışlarının zemini de dikkate alarak karşılaştırılmalı olarak incelenmesidir. Bu inceleme farklı kat adedi ve açıklıklı çerçeveler için yerdeğiştirme eğilme momenti ve normal kuvvet yönünden ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla birinci bölümde depreme dayanıklı yapı taşıyıcı sistem seçiminde dikkat edilecek hususlar, yapılarda kullanılan başlıca taşıyıcı yapı elemanları, taşıyıcı sistemler ve depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda yapılan çalışmalar hakkında genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda SAP90 programı kullanılarak yapılan modelleme hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde çalışmada dikkate alınan çerçeve sistemlerden elde edilen bulgular, tablolar ve diyagramlar halinde verilerek irdelenmektedir. Dördüncü bölümde çalışmanın tümünden çıkartılabilen bazı sonuçlar ve öneriler verilmekte, bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, bu çalışmada lineer analizi yapılan çerçeve sistem yapıların, geleneksel çerçeve sistem yapıya göre, dikkate alınan özellikler bakımından daha iyi davranış gösterdiğini ortaya koymuştur.

      

Anahtar Kelimeler: Yapı, Rijitleştirici Eleman, Deprem, Zemin, Eğik Elemanlı Çerçeve Sistemler, Betonarme Perdeli Sistem, Geleneksel Çerçeve Sistem, Karşılaştırmalı İnceleme