Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Korhan ÖZGAN
Danışman: Doç. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEĞİŞTİRİLMİŞ VLASOV MODELİNİ KULLANARAK ELASTİK ZEMİNE OTURAN KİRİŞLERİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/8/2000
Sayfa Sayısı: 74
Tez No: T1138
Özet:

      Elastik zemine oturan kirişler uygulamada çok sık rastlanan yapı elemanları olduğundan bu konuda yapılan çalışmalar oldukça fazladır. Bu tür sistemlerde zemin-yapı etkileşimini gerçekçi bir modelle ortaya koyarak yapının analizini yapmak gerekmektedir. Bilindiği gibi yapısal çözümlemede dinamik analiz mühendislik araştırmalarının önemli bir kısmını oluşturduğundan serbest titreşim analizine olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Zira doğal titreşim frekansları ve bunlara karşılık gelen mod şekillerinin bilinmesi dinamik analizde mühendislere yol göstermektedir.Bundan dolayı yapı dinamiğinde serbest titreşim analizi bu konudaki araştırmaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

      Bu çalışmanın amacı kiriş uzunluğu, zemin derinliği ve zeminin düşey deformasyon parametresi gibi farklı değişkenlerin değiştirilmiş Vlasov modelini kullanarak elastik zemine oturan her iki ucu serbest kirişlerin frekans parametreleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu inceleme, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak hazırlanan bir bilgisayar programı yardımıyla gerçekleştirilmektedir. İnceleme sonunda elastik zemine oturan kirişlerin ilk on doğal parametreleri ile bunların ilk altısına karşılık gelen mod şekilleri verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın birinci bölümünde zemin modelleri incelendikten sonra elastik zemine oturan kirişler hakkında daha önce gerçekleştirilen bazı çalışmalar sunulmakta ve bu çalışmada kullanılan sonlu elemanlar yöntemi hakkında genel bilgiler verilerek inceleme konusu problemin bu yönteme göre formülasyonu üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde, dikkate alınan problemin tanımı yapılmakta ve elde edilen ilk on doğal frekans parametreleri ile bu değerlerin bazılarına karşılık gelen mod şekilleri verilerek irdelemeler yapılmaktadır. Üçüncü bölümde, çalışmanın bütününden çıkarılan bazı sonuçlar ve önerilere yer verilmekte ve bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      Çalışmanın sonunda genellikle zemin derinliğinin elastik zemine oturan her iki ucu serbest kirişlerin frekans parametreleri üzerindeki etkisinin bu çalışmada dikkate alınan diğer parametrelerin etkisinden daha büyük olduğu ortaya konmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Parametrik çalışma, Elastik zemine oturan kiriş, Değiştirilmiş Vlasov modeli, Serbest titreşim, Sonlu elemanlar yöntemi