Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kemal HACIEFENDİOĞLU
Danışman: Prof. Dr. A.Aydın DUMANOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TOPRAK DOLGU BARAJLARIN DRUCKER-PRAGER VE EĞRİ TANIMLAMA YÖNTEMLERİYLE LİNEER OLMAYAN İKİ BOYUTLU DİNAMİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 24/8/2000
Sayfa Sayısı: 150
Tez No: T1137
Özet:

      Bu tez çalışmasında, toprak dolgu barajların iki boyutlu lineer ve malzeme bakımından lineer olmayan dinamik analizleri gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen analizlerde kullanılan malzemelerin izotropik olduğu varsayılırken, lineer olmayan analizlerde ayrıca malzemenin elasto-plastik davranış gösterdiği varsayılmaktadır. Elasto-plastik malzeme modelinin tanımlanabilmesi için Drucker-Prager hipotezi ve eğri tanımlama yöntemi düşünülmüştür. Örnek toprak dolgu barajın lineer ve lineer olmayan dinamik analizleri arasındaki farklar ve ayrıca lineer olmayan dinamik analizlerde kullanılan iki ayrı yöntem arasındaki farklar ortaya konulmaktadır.

      Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde toprak dolgu barajların tarihi gelişimi, toprak dolgu barajlar üzerinde daha önceden yapılmış olan değişik çalışmalar, toprak dolgu barajların projelendirme esasları, toprak dolgu barajlara etki eden kuvvetler, Westergaard yönteminin tanıtılması, sonlu eleman yöntemi ile ilgili açıklamalar ve formülasyonlar, rijitlik, sönüm ve kütle matrisinin elde edilmesi, lineer ve lineer olmayan malzeme modellerinin tanıtılması ve dinamik analizlerde kullanılan adım-adım integrasyon formülasyonlarından bahsedilmektedir.

      İkinci bölümde, analitik model üzerinde matematik modelin uygulanıp dinamik analizinin gerçekleştirilebilmesi için sonlu eleman modeli tanıtılmaktadır. Ayrıca, analizlerde kullanılan malzeme özellikleri ve El-Centro Depremi hakkında bilgi verilmektedir.

      Üçüncü bölümde, elde edilen dinamik analiz sonuçlarının tablolar ve grafikler halinde sunulup değerlendirilmesinden ibaret olmaktadır.

      Dördüncü bölümde ise elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Sonlu Elemanlar Yöntemi, Lineer Dinamik Analiz, Lineer Olmayan Dinamik Analiz, Elasto-Plastik Malzeme Modeli, Drucker-Prager Akma Fonksiyonu, Eğri Tanımlama Modeli, Wilson-q Yöntemi.