Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ertekin ÖZTEKİN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BASİT EĞİLME ETKİSİNDE YÜKSEK PERFORMANSLI BETONARME KİRİŞ HESABI İÇİN GERİLME ŞEKİLDEĞİŞTİRME VE EŞDEĞER GERİLME DAĞILIM MODELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 4/9/2000
Sayfa Sayısı: 71
Tez No: T1134
Özet:

      Yüksek performanslı beton konusunda bugüne kadar bir çok araştırma yapılmış olmasına rağmen bu betonun özelikleri henüz geleneksel betonunki kadar belirlenebilmiş değildir. Gerçekten de, bu gün yürürlükte bulunan yönetmeliklerde betonarme ve öngerilmeli beton yapıların hesap ve projelendirilmesinde yeterli hassasiyetle kullanılmakta olan bağıntı, hüküm ve önerilerin bir çoğu basınç dayanımı yaklaşık 40 MPa'a kadar olan betonlar üzerinde gerçekleştirilmiş olan deneylerden elde edilen verileri temel almaktadır. Bunların daha yüksek dayanımlı betonlarla inşa edilen yapılarda da aynı hassasiyetle kullanılıp kullanılamayacağı henüz tam olarak ortaya konabilmiş değildir. Durum böyle olunca, basit eğilme etkisindeki yüksek performanslı betonarme kiriş hesabı için yüksek performanslı betonların uygun teorik gerilme-şekildeğiştirme modelini ve bu model yardımıyla eşdeğer dikdörtgen gerilme dağılım parametrelerinin araştırılması bu çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir.

Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma, toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, ikinci bölümde bu çalışmanın amacı doğrultusunda basit eğilme etkisindeki yüksek performanslı betonarme kiriş hesabı için, gerilme-şekildeğiştirme modelinin, eşdeğer dikdörtgen gerilme dağılım parametrelerinin elde edilmesi üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini izlemektedir.

      

Elde edilen sonuçlar, yüksek performanslı betonla inşa edilen yapıların projelendirilmesi için, bu gün yürürlükte bulunan "Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları"'nın geçerli olmadığını, bu çalışma kapsamında geliştirilen gerilme-şekildeğiştirme modeli ve belirlenen eşdeğer dikdörtgen gerilme dağılım parametreleriyle basit eğilme etkisindeki kirişler için yapılan hesapların deneysel sonuçlara daha yakın olduğunu, dolaysıyla da, yüksek performanslı betonarme kirişlerin hesabında kullanılabileceğini ortaya koymuş bulunmaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler: Yüksek Performanslı Beton, Basit Eğilme, Gerilme-Şekildeğiştirme Modeli, Yüksek Performanslı Betonarme Kirişler, Gerilme dağılım parametreleri