Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Arzu GÜNAYDIN
Danışman: Doç. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DÜZGÜN YAYILI YÜK ETKİSİNDEKİ BETONARME KALIN DÖŞEMELERİN REISSNER TEORİSİ KULLANILARAK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/8/2000
Sayfa Sayısı: 60
Tez No: T1120
Özet:

      Betonarme döşemeler uygulamada çok yaygın olarak kullanılan yapı elemanlarıdır.

      Bunlar narinliklerine (kalınlık / kısa kenar) göre ince ve kalın döşemeler olarak iki sınıfta toplanmaktadırlar. Teknik literatürde narinliği 1/20’ den küçük olanlar ince, büyük olanlar ise kalın döşemeler olarak adlandırılmaktadırlar. Bunların kullanım amacına ve inşa edileceği yere bağlı olarak her iki doğrultudaki açıklıkları ve eğilme rijitlikleri farklı olabileceği gibi inşasına bağlı olarak sınır şartları da farklı olabilmektedir. Bunlara bağlı olarak da davranışları değişmektedir.

      Bu çalışmanın amacı, farklı kenar oranları ve her iki doğrultudaki eğilme rijitlikleri oranlarının dört kenarı ankastre düzgün yayılı yük etkisindeki betonarme kalın döşemelerin doğrusal davranışları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu inceleme, kalın döşemelerin Reissner Teorisi kullanılarak elde edilmiş diferansiyel denklemlerin entegrasyonunda sonlu farklar yöntemini kullanan ve doğruluğu kanıtlanmış olan bir bilgisayar programı yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

      Çalışmanın birinci bölümünde, plakların davranışı hakkında kısa bilgiler verildikten sonra bu konuda yapılan bazı çalışmalar sunulmakta, Reissner Teorisiyle plak denklemleri elde edilmekte, betonarme döşemelerin eğilme rijitliklerinin belirlenmesi esasları ve sonlu farklar yöntemi hakkında kısa bilgi verilmektedir.

      İkinci bölümde, problemin sonlu farklar yöntemine göre formülasyonu, bu çalışmada kullanılan kenar oranları ve her iki doğrultudaki eğilme rijitlikleri oranları ile sınır şartları verilerek çalışma için hazırlanan program üzerinde durulmaktadır.

      Üçüncü bölümde, dikkate alınan betonarme kalın döşemeler için elde edilen maksimum yerdeğiştirme ve eğilme momenti değerleri tablolar ve grafikler halinde verilerek irdelemeler yapılmaktadır.

      Dördüncü bölümde, çalışmanın bütününden çıkartılabilen bazı sonuçlar verilmekte, bir takım öneriler yapılmakta ve bu son bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Betonarme kalın döşeme, Reissner Teorisi, sonlu farklar yöntemi, parametrik çalışma, kenar oranı,eğilme rijitlikleri oranı, düzgün yayılı yük.