Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mürel İSHAK
Danışman: Prof. Dr. A. Aydın DUMANOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TOPRAK DOLGU BARAJLARIN KAYMA ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİNE BAĞLI LİNEER OLMAYAN KARŞILAŞTIRMALI DİNAMİK ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/7/2000
Sayfa Sayısı: 180
Tez No: T1118
Özet:

      Bu çalışmada, seçilen bir toprak dolgu barajın lineer ve lineer olmayan dinamik analizleri yapılmıştır. Uygulama olarak bir toprak dolgu baraj olan Gördes barajının maksimum enkesiti kullanılmıştır. Lineer ve lineer olmayan dinamik analizler sadece barajın kendisi için değil baraj-temel sistemlerininde de, rezervuarın boş ve dolu olması durumları için gerçekleştirilmiştir. Toprak dolgu barajlar düzlem şekil değiştirme problemi olarak düşünülmüş ve sadece iki boyutlu analitik modelle tanımlanmıştır. Bu tanımlama ile gerilmelerin seçilen dörtgen sonlu eleman içinde lineer olarak değiştiği varsayımı yapılmıştır. Ancak, lineer analizde gerilme-şekildeğiştirme bağıntıları sabittir ve lineer olmayan dinamik analizde gerilme-şekildeğiştirme bağıntıları seçilen malzemeye ve zemin türlerine bağlı olarak tanımlanan eğrilerle verilmiştir. Gerek lineer ve gerekse lineer olmayan dinamik analiz sonuçları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Dinamik analizlerde deprem yer ivme verisi olarak 1952 yılında Amerika'da meydana gelen Taft deprem kayıtlarının 0.15g'ye indirgenmiş değerleri kullanılmıştır. Bu ivme kayıtı gerek frekans ve gerekse genlik açısından genel olarak toprak barajların inşa edilebileceği zemin türlerinde oluşabilecek depremlere bir örnek olabileceği için tercih edilmiştir.

      Bu tez çalışması, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, toprak dolgu barajların yapısı, deprem analizleri ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar, kil ve kum malzemelerin kayma modülleri ve sönüm oranları hakkında bilgi, lineer ve eşdeğer lineer olmayan statik ve dinamik analiz için kullanılan çözüm formülasyonlarını içermektedir.

      İkinci bölümde, seçilen toprak dolgu barajın iki boyutlu sonlu eleman modeli tanıtılmakta ve yapılan çalışmalardan bahsedilmektedir.

      Üçüncü bölümde, elde edilen analiz sonuçları değerlendirilmektedir. Dördüncü bölümde ise, çalışmadan çıkartılan sonuçlar ve öneriler verilmektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Statik Analiz, Dinamik Analiz, Lineer Analiz, Eşdeğer Lineer Olmayan Analiz, Sonlu Eleman, Deprem Yer İvme Verisi, Rijit Temel, Eğilebilir Temel, Kayma Modülü, Sönüm Oranı