Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayşe ÖNAL
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İNORGANİK METAL ZEHİRLİĞİNİN AKARSULARIN KENDİ KENDİNE TEMİZLENME OLAYINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/2/2000
Sayfa Sayısı: 248
Tez No: T1080
Özet:

      Ülkemizde atıksuların hiçbir arıtıma tabii tutulmadan akarsulara verilmesi neticesinde akarsularımız büyük ölçüde kirlenmektedir. Bu çalışmada akarsulara inorganik metal bileşiklerinden HgCl2, HgSO4, CuSO4.5H2O, K2Cr2O7, ZnSO4.7H2O ve Al2(SO4)3.18H2O’ın verilmesi sonucunda akarsuyun SAG eğrisinde meydana gelen değişim incelenmiştir.

İnorganik metal bileşiklerinin farklı konsantrasyonları için daha önceden ölçülmüş bulunan BOİ değerleri kullanılarak çizilen şekiller, kendi içerisinde karşılaştırılmıştır.

      BOİ parametreleri olan L ve K1 değerleri momentler metodu kullanılarak hesaplanmıştır.

Akarsuya farklı konsantrasyonlarda verilen inorganik metal bileşiklerinin akarsuyun kendi kendini temizleme kapasitesini gösteren SAG eğrisinde meydana gelen değişim incelenerek, şekil üzerinde gösterilip, kendi içerisinde karşılaştırılmıştır.

      Bu çalışma sonucunda; artan inorganik metal konsantrasyonu ile BOİ değerlerinde büyük düşümler görülmüş ve bazı metal konsantrasyonları için BOİ değerleri görülmemiştir. Yine artan inorganik metal konsantrasyonu ile akarsuyun kendi kendini temizlemesi için gerekli olan sürede artış görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler: Atıksu, BOİ, SAG Eğrisi, İnorganik Metal, Akarsu, Kirlilik, Momentler Metodu, Kapasite, Kendi Kendini Temizleme.