Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şenol GÜRSOY
Danışman: Prof. Dr. İng. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEPREM BÖLGELERİNDEKİ BETONARME İSTİNAT DUVARLARININ ANALİTİK VE SAYISAL YÖNTEMLERİ KULLANILAN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA PROJELENDİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/1/2000
Sayfa Sayısı: 130
Tez No: T1074
Özet:

      Yapım ve fonksiyonları yönünden özelik arzeden istinat duvarlarının da depreme göre dayanımlı olarak yapılmaları gerektiği açıktır. Oysa teknik literatürde bu özel mühendislik yapılarının depremden dolayı kabul sınırlarının ötesinde hasar gördüğü de bir gerçektir. Buda, istinat duvarlarının depreme emniyetlerinin çağdaş yönetmeliklerde öngörülen düzeyde olmadığını göstermektedir. Bu durum, yapım aşamalarında gerekli özenin gösterilmiş olması durumunda, projelendirilmelerinde kullanılan hesap yöntemlerine atfedilebilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı da betonarme istinat duvarları konusunda bir sentez çalışması yardımıyla yerli, yabancı kaynaklarda dağınık ve çoğu zaman yetersiz durumdaki bilgileri birleştirerek pratikte uygulamalarda kullanılabilen bir kaynak oluşturmak ve deprem bölgelerindeki betonarme istinat duvarlarını, Türkiye Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğine uygun olarak, bilgisayar yardımıyla projelendirilmek için bir program geliştirmekten ibarettir.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç asıl ve bir ek bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde istinat duvarları ve bu duvarlara etkiyen basınçların hesabına ilişkin bir sentez çalışmasıyla Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik kayıtlarını içeren genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde deprem bölgelerindeki betonarme istinat duvarlarının analitik ve sayısal yöntemleri kullanan bilgisayar yardımıyla projelendirilmesine ilişkin geliştirilen bir program verilmekte ve bu programla çeşitli sayısal uygulamalar yapılmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek başlıca sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini ile deprem bölgelerindeki betonarme konsol istinat duvarlarının bilgisayarla hesabı için geliştirilmiş olan program listesine ilişkin bir ek bölüm izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak geliştirilmiş olan bilgisayar programının bu çalışmaya konu olan istinat duvarları üzerinde gerçekleştirilen sayısal uygulamalar için doğru sonuçlar verdiği ortaya koymuş bulunmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: İstinat duvarları, Sentez çalışması, Deprem hesabı, Bilgisayar programı, Analitik ve sayısal yöntemler.