Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Aziz SAY
Danışman: Doç.Dr. İlhan SUNGUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ORTOGONAL OLMAYAN TAŞIYICI SİSTEMLERDEN OLUŞAN ÇOK KATLI YAPILARIN YATAY YÜKLERE GÖRE HESABI İÇİN BİR YÖNTEM
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/1986
Sayfa Sayısı: 62
Tez No: T107
Özet:

      Teknolojik geliţmelere paralel bir ţekilde günümüze gelinceye kadar çok katlı yapılar inşa edilmiştir. Hızlı şehirleşme, ekonomik ve diğer sosyal etkenler bu tip yapılara duyulan gereksinimi artırmaktadır. Düşey yükler yanında yatay yüklere göre sistemin hesabı, çok katlı yapılarda hesapların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yatay yüklere göre hesap için geliştirilen yöntemlerin pek çoğu ortogonal sistemlerden oluşan yapılarla ilgilidir. Pratikte işlevine uygun daha modern yapıların söz konusu olduğu durumlarda taşıyıcı sistemin ortogonal olmayan elemanlardan oluşması kaçınılmaz olmaktadır. Bazı durumlarda arsanın biçimide statik sistemi bu yönde etkileyebilmektedir. Yatay yüklere göre hesap bu tip yapılarda daha da zor ve karmaşıktır. Bazı basitleştirici kabullerle hesap yapılması halinde çözüm süresinin uzaması, bilinmeyen sayısının artması, kötü karakterli denklem takımlarının çıkabilmesi ve kesme hatalarının birikmesi gibi nedenler sonuçların tartışma götürür olmasına yol açmakta ve kesin yöntemlerin kullanılabilirliğini ve etkinliğini azaltmaktadır. Bu nedenle ortogonal olmayan yapıların yatay yüklere göre hesabı konusunda yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve kişisel bilgisayarlarda uygulanması problemin çözümüne getireceği katkılar açısından faydalı olabilir.

      Ortogonal olmayan taşıtıcı sistemlerden oluşan çok katlı yapıların yatay yüklere göre hesabının incelendiği bu çalışmada dolaylı bir deplasman yöntemi açıklanmıştır. Bir düşey taşıyıcı ile buna her kat seviyesinde birleşen kirişlerin yapı yüksekliği boyunca bir uzay alt sistem teşkil ettiği ve yapının bu alt sistemlerin bir araya gelmesi ile oluşabileceği kabul edilmiştir. Gerçekte bu uzay alt sistemler her kat seviyesinde kendi düğüm noktalarına birleşen kirişler aracılığı ile birbirine bağımlı olmalarına rağmen, bu bağımlılık kiriş uç kuvvet-deformasyon bağıntılarının yazılmasıyla dolaylı olarak ortadan kaldırılmıştır. Böylece çok bilinmeyenli olan problem çok sayıda daha az bilinmeyenli probleme indirgenmiştir. Buna karşılık kirişlerin birim deplasman sabitleri içinde henüz bilinmeyen uç dönme oranlarının mevcut olması, kesin çözüme bir ardışık yaklaşım uygulanarak yaklaşılmasını gerekli kılmaktadır.

      Alt sistem rifjitlik ve yatay rijitlik matrisleri ile yapı yatay rijitlik matrislerinin elde edilişi üçüncü bölümde etraflıca anlatılmıştır. Yöntemin uygulaması için kişisel bilgisayarlarda geliştirilen bir bilgisayar programı ve özellikleri tanıtılmıştır. Bilgisayar programı değişik örnaklarin hesabına uygulanmış ve her iterasyon sonunda bulunan kesit zorları verilmiştir.