Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yasemin KAZAZ
Danışman: Doç. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: FARKLI RİJİTLEŞTİRİCİ ELEMANLARA SAHİP DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER OLMAYAN DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 9/12/1999
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: T1064
Özet:

      Yapıların deprem etkisi altında iyi bir davranış göstermeleri için taşıyıcı sistemlerinin uygun seçilmesi önem arzetmektedir. Ayrıca, yapılar deprem etkisi altında lineer davranış ötesinde hem malzeme hem de geometri değişimi bakımından lineer olmayan davranış gösterdiklerinden dolayı yapıların özellikle dinamik analizinde lineer olmayan analizin kullanılması daha gerçekçi olmaktadır.

      Bu çalışmanın amacı geleneksel çerçeve sistem ve farklı olarak düzenlenen eğik elemanlarla rijitleştirilmiş çerçeve sistem yapıların depreme karşı lineer olmayan davranışlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu inceleme yerdeğiştirme, eğilme momenti ve normal kuvvet yönünden ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla birinci bölümde depreme dayanıklı yapı taşıyıcı sistem seçiminde dikkat edilecek hususlar, yapılarda kullanılan başlıca taşıyıcı yapı elemanları, taşıyıcı sistemler ve lineer olmayan analiz hakkında genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda LUSAS programı kullanılarak yapılan modelleme hakkında bilgi verilmektedir. Üçüncü bölümde çalışmada dikkate alınan çerçeve sistemlerden elde edilen bulgular, grafikler halinde verilerek irdelenmektedir. Dördüncü bölümde çalışmanın tümünden çıkartılabilen bazı sonuçlar ve öneriler verilmekte, bu bölümü kaynaklar listesi izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlara göre, bu çalışmada lineer olmayan analizi yapılan çerçeve sistem yapılardan eğik elemanlarla rijitleştirilmiş çerçeve sistem yapılar, geleneksel çerçeve sistem yapıya göre, dikkate alınan özellikler bakımından daha iyi davranış göstermektedirler.

      

Anahtar Kelimeler : Yapı, Rijitleştirici Eğik Eleman, Deprem, Lineer Olmayan Analiz, Eğik Elemanlı Çerçeve Sistemler, Geleneksel Çerçeve sistem, Karşılaştırmalı İnceleme