Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa TURAN
Danışman: Doç. Dr. Ümit UZMAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UZAY KAFES SİSTEMLERİN LİNEER OLMAYAN DAVRANIŞLARININ OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASINA ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/10/1999
Sayfa Sayısı: 65
Tez No: T1058
Özet:

      Bu çalışmada, mühendislikte kullanılan taşıyıcı sistemler arasında önemli yer tutan kafes sistemlerin optimum boyutlandırılmasında geometrik ve malzeme nonlineerliğinin etkisi incelenmiştir.

Birinci bölümde bu konuda yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve bu çalışmanın amacı açıklanmıştır.

      İkinci bölüm iki ana başlık altında incelenmiştir. Bunlar uzay kafes sistemin lineer analizi ve nonlineer analizidir. Lineer analizde sistem rijitlik matrisi şekil değiştirmemiş konumda kurulur. Rijitlik matrisi ve dış yükler yardımıyla deplasmanlar ve çubuk kuvvetleri bulunur. Lineer olmayan analiz; Geometrik, malzeme ve hem geometrik hem de malzeme bakımından lineer olmayan analizler diye üçe ayrılır. Lineer olmayan analiz ise sistemin şekil değiştirmiş konum için yeni bir tanjant rijitlik matrisi kurularak ve telafi yük vektörünün sisteme uygulanmasıyla çubuk kuvvetleri ve düğüm noktaları deplasmanları düzeltilir. Telafi yük vektörü yeterli hassasiyet elde edilince lineer olmayan analiz tamamlanmış olur. Gerek lineer analiz gerekse nonlineer analizden elde edilen deplasmanlar ve çubuk kuvvetleri yardımıyla optimum boyutlandırılma yapılır. Optimizasyon yapılırken gerekli sınırlayıcı şartlar göz önünde bulundurulur.

Üçüncü bölümde ise kesit alanları belirli olan uzay kafes sistemlerin düğüm noktalarına gelen yükler sıfırdan itibaren belirli aralıklarla artırılmıştır. Düğüm noktalarındaki yer değiştirmeler ve çubuk kuvvetleri her bir yükleme için hesaplanır. İkinci bölümdeki lineer olmayan optimizasyonda bulunan alanlara karşılık gelen deplasmanlar, Lagrange çarpanları ve hacimlerin adım sayısına göre değişimi incelenerek tablo ve şekillerle gösterilmiştir.

      Dördüncü bölümde ise, tablo ve şekillerdeki sayısal bulgular değerlendirilerek elde edilen sonuçlaraçıklanmıştır.

      

Anahtar Kelimeler : Lineer Olmayan Analiz, Optimizasyon, Kafes sistem,Matris Deplasman Yöntemi