Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gökhan Demir
Danışman: Prof.Dr. Mustafa Aytekin
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Kuzey Anadolu Fayı Üzerinde Niksar-Suşehri Arasındaki Alanın Cbs Tabanlı Heyelan Duyarlılık Analizi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/6/2011
Sayfa Sayısı: 177
Tez No: Dt856
Özet:

      Bu çalışmada, Kelkit çayı vadisi içerisindeki Niksar’ın güneydoğusu, Reşadiye, Koyulhisar, Suşehri’nin kuzeybatısı ve çevresine ait 1445 km2’ lik bölgenin istatistiksel yöntemlerle heyelan duyarlılık değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 1/25.000 ölçekli jeolojik haritalar ve topoğrafik haritalar temel veri grubu olarak kullanılmıştır. Heyelan envanter haritaları arazi çalışmaları ile tespit edilen heyelan verileri ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden alınan heyelan verileri kullanılarak hazırlanmıştır. MTAGM’den alınan veriler sayısallaştırılarak litoloji sınıfları, topoğrafik haritalar sayısallaştırılarak elde edilen sayısal yükseklik modelinden de yükseklik, yamaç eğimi, yamaç yönelimi verileri üretilmiştir. Topoğrafik verilerden de yararlanılarak faya yakınlık, yola yakınlık, akarsuya yakınlık, drenaj yoğunluğu ve fay yoğunluğu verileri elde edilmiştir. Bu veriler, frekans oranı, lojistik regresyon ve bulanık mantık analiz yöntemleri ile değerlendirilerek heyelan açısından duyarlı alanlar belirlenmiş, heyelan duyarlılık haritaları elde edilmiştir. Elde edilen duyarlılık haritaları, çok az duyarlı, az duyarlı, duyarlı, yüksek duyarlı ve çok yüksek duyarlı olmak üzere 5 farklı duyarlılık sınıfına ayırt edilmiştir. İnceleme alanı D1’deki heyelanlı alanların %68’i, %59’u, %53’ü ve inceleme alanı D2’deki heyelanlı alanların %79’u, %72’si, %61’i sırasıyla frekans oranı, bulanık mantık ve lojistik regresyon yöntemleriyle belirlenen yüksek ve çok yüksek duyarlı sınıflarına düşmüştür. Bu veriler ışığında, üretilen duyarlılık haritalarının kullanılabilir olduğu, frekans oranı yönteminin gerçeğe en uygun yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kuzey Anadolu Fay Zonu, Heyelan duyarlılık haritası, Coğrafi bilgi sistemleri, Frekans oranı yöntemi, Lojistik regresyon analizi