Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zeliha TONYALI
Danışman: Doç. Dr. Şevket ATEŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BİRLEŞTİRİLMİŞ SONLU ELEMAN-SINIR ELEMAN YÖNTEMLERİYLE MODELLENEN KABLOLU KÖPRÜLERİN STOKASTİK ANALİZİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 30/1/2017
Sayfa Sayısı: 171
Tez No: Dt1166
Özet:

      Bu çalışmada Sonlu Eleman Yöntemine (SEY) ve Sınır Eleman Yöntemine (SıEY) dayalı birleştirilmiş bir model kullanılarak değişerek yayılan yer hareketine maruz kablolu köprülerdeki stokastik dinamik davranışların belirlenmesi amaçlanmıştır. Kablolu köprü modeli sonlu elemanlarla, kablolu köprünün oturduğu tabakalı zemin ortamı ise sınır elemanlarla modellenmiştir. Bu iki yöntem altyapı yöntemi kullanılarak birleştirilmiştir.

İki tabakadan oluşan zeminin dinamik analizi için Fourier dönüşüm uzayında yapılan formülasyonda sabit sınır eleman formülasyonu kullanılmıştır. İki boyutlu analiz için Fortranda yazılmış programlama kodu yardımıyla tabakalı zemine ait sonlu eleman sistem denklemine uygun sınır eleman sistem rijitlik matrisi elde edilmiştir. Elde edilen bu rijitlik matrisi Sonlu Eleman Sistemine ait rijitlik matrisine eklenerek genel sistem rijitlik matrisi elde edilmiştir. Böylece değişerek yayılan yer hareketlerine maruz kablolu köprünün stokastik dinamik davranışları belirlenmiştir.

      Çalışma sonucunda, zemin-yapı etkileşimi ve deprem hareketindeki değişim bileşenlerinin birlikte dikkate alınması, köprünün dinamik davranışının tam ve doğru bir biçimde belirlenmesi açısından önemli olduğu gözlemlenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Kablolu köprü, Zemin-yapı etkileşimi, Sınır Eleman Yöntemi, Sonlu Eleman Yöntemi, Birleştirilmiş Sonlu Eleman - Sınır Eleman Yöntemi, Stokastik analiz.