Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hamdi ÖZTÜRK
Danışman: Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ AGREGALARINDAN BİRİYLE ÜRETİLEN LİFSİZ VE ÇELİK LİFLİ, GELENEKSEL VE YÜKSEK PERFORMANSLI BETONLARIN DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 28/3/2005
Sayfa Sayısı: 141
Tez No: t493
Özet:

      Çelik lifli betonlarla ilgili araştırmalar oldukça geniş bir alanda devam etmekte olup, bu betonların özelikleri ile ilgili araştırılmayı bekleyen mühendislik problemleri mevcuttur. Özellikle betonarme taşıyıcı elemanlarında kullanılmaları durumunda taşıyıcı sistemlerin davranışları tam olarak ortaya konulmalıdır. Bu çalışmanın temel amacı; teknik literatürde çelik lifli beton üretiminde kullanımına rastlanılmayan Doğu Karadeniz Bölümü agregalarından biriyle üretilen çelik lifli geleneksel ve yüksek performanslı betonların bazı özeliklerini incelemek ve elde edilen sonuçları çelik lif kullanılmayan geleneksel ve yüksek performanslı betonun aynı özellikleri ile karşılaştırmaktır. Ayrıca bu incelemeyi takiben aynı agregayla üretilecek olan yüksek performanslı çelik lifli betonarme kirişlerin eğilmedeki davranışlarını, deneysel olarak belirleyerek karşılaştırmalı olarak incelemektir.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel bilgiler sunulmakta, ikinci bölümde bu çalışmanın amacı kapsamında Doğu Karadeniz Bölümü agregalarından biriyle üretilen geleneksel ve yüksek performanslı, çelik lifli ve çelik lifsiz, betonlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve bu betonlardan su/çimento oranı 0,30 olan betonlar kullanılarak üretilen deney kirişleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu bölümü kaynaklar ve ekler izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, çelik lif kullanımının, betonun eğilmede ve yarmada çekme dayanımında önemli artışlar sağlarken merkezi basınç dayanımını, göreli olarak, pek etkilemediğini buna karşın betonun oldukça sünek bir kırılma şekline sahip olmasına yol açtığını göstermiştir. Lifsiz betona göre çelik lifli beton önemli oranda enerji tüketme yeteneği göstermiştir. Bu özelik deprem bölgelerinde özellikle önemli olmaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler : Geleneksel Beton, Yüksek Performanslı Beton, Çelik Lifli Beton, Merkezi Basınç Dayanımı, Eğilmede Çekme Dayanımı, Yarmada Çekme Dayanımı, Kirişlerin Eğilme Davranışı, Deneysel ve Teorik Karşılaştırma