Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ebru KÖSEOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SIVI-YAPI ETKİLEŞİM SİSTEMLERİNİN LAGRANGE YAKLAŞIMIYLA STOKASTİK DİNAMİK ANALİZİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/7/2007
Sayfa Sayısı: 201
Tez No: dt601
Özet:

      Bu çalışmada, sıvı-yapı etkileşim sistemlerinin Lagrange yaklaşımına dayalı stokastik dinamik davranışının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sıvı ve sıvı-yapı sistemlerinin stokastik dinamik analizini yapmak amacıyla Lagrange yaklaşımına dayalı değişken düğüm noktalı iki boyutlu izoparametrik sıvı sonlu eleman formülasyonu FORTRAN programlama dilinde kodlanmıştır. Kodlanan bu alt program yapı sistemlerinin stokastik dinamik analizini yapan STOCAL programına dahil edilerek STOCALF olarak adlandırılmıştır. Sıvı-yapı sistemlerinin stokastik dinamik davranışlarının elde edildiği bu doktora tezi dört ana bölümden oluşmaktadır. Ġlk bölüm, konuyla ilgili yapılan literatür araştırmasını ve sıvı-yapı sistemlerinin Lagrange yaklaşımına dayalı deterministik ve stokastik dinamik analiz formülasyonlarını içermektedir. Ġkinci bölümde, geliştirilen bilgisayar programı tanıtılmış, frekansların kontrolü için bir rijit sıvı tankı sonlu elemanlar yöntemiyle modellenerek modal analizi yapılmıştır. Ayrıca örnek bir sıvı-yapı etkileşim sistemi modellenip, stokastik ve deterministik dinamik analizleri gerçekleştirilerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Kullanılan sıvı-yapı etkileşim sistemlerinin sonlu eleman modelleri ve seçilen deprem kaydı hakkında bilgi verilmiştir. Ġkinci bölümde yapılan kontroller ışığında üçüncü bölümde barajlar üzerine çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Bu bölümde örnek bir baraj seçilerek, baraj-rezervuar ve baraj-zemin-rezervuar etkileşim sistemlerinin stokastik dinamik analizleri gerçekleştirilmiş; davranışların ortalama maksimum değerleri, oluşma frekansları ve yığışımlı olasılık dağılım fonksiyonları elde edilmiştir. Bu bölümde çeşitli parametrik çalışmalar da yapılmıştır. Dördüncü bölümde bu çalışmadan çıkan sonuçlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda sıvı-yapı etkileşim sistemlerinin davranışlarının belirlenmesinde yer hareketinin stokastik özelliğinin dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler : Lagrange Yaklaşımı, Sıvı-Yapı Etkileşimi, Beton Ağırlık Baraj, Baraj-Rezervuar-Temel Etkileşimi, Stokastik Dinamik Analiz, Sonlu Eleman Yöntemi