Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şenol GÜRSOY
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME İSTİNAT DUVARLARININ, ZEMİN ETKİLEŞİMİNİ DE DİKKATEALMAK SURETİYLE, DEPREM YÜKLERİNE GÖRE DOĞRUSAL VE DOĞRUSALOLMAYAN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 3/7/2006
Sayfa Sayısı: 268
Tez No: dt552
Özet:

      Yapım ve işlevleri yönünden özelik arzeden istinat duvarlarının diğer yapılar gibi

depreme de dayanımlı olarak tasarlanıp inşa edilmeleri gerektiği açıktır. Oysa bu duvarların

      da depremlerden dolayı kabul sınırlarının ötesinde hasar gördüğü yada göçtüğü bilinmektedir.

Bu durumu, yapım aşamalarında denetime gerekli özenin gösterilmiş olması durumunda,

      tasarımlarında kullanılan hesap yöntemlerine atfetmek mümkün olmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı betonarme istinat duvarlarının, zemin etkileşimini de

      dikkate almak suretiyle, deprem yüklerine göre doğrusal ve doğrusal olmayan davranışlarını

incelemek ve bu davranışları bazı analitik yöntemlere göre geliştirilen bilgisayar

      programlarıyla elde edilenlerle karşılaştırmaktır.

Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç asıl ve bir ekler bölümü olmak üzere toplam dört

      bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde istinat duvarları hakkında genel bilgiler verilmekte

ve bu konuda daha önce yapılmış olan bazı çalışmalar üzerinde durulmaktadır. İkinci

      bölümde, istinat duvarlarının depreme göre tasarımında kullanılan bazı tanınmış analitik

yöntemlere, sonlu elemanlar yöntemine, yapı-zemin etkileşimine ve zeminin doğrusal

      olmayan davranışına ilişkin bazı hatırlatmalar yapılmakta, betonarme konsol ve payandalı

istinat duvarlarının, çeşitli koşullara göre belirlenen modellerinin, sonlu elemanlar yöntemiyle

      son Erzincan (1992) depreminin yatay bileşenlerine göre yapısal çözümlemeleri de bu

bölümde gerçekleştirilmekte ve elde edilen bulgular bu çalışmaya konu olan analitik

      yöntemlerden elde edilenlerle karşılaştırılmaktadır. Üçüncü bölüm çalışmanın bütününden

çıkartılan başlıca sonuç ve önerilere ayrılmış olup bu son bölümü kaynaklar diziniyle istinat

      duvarlarının tanınmış analitik yöntemlerle tasarımları için geliştirilen bilgisayar programlarına

ilişkin ekler bölümü izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, Türkiye Deprem Yönetmeliğinde bu duvarların tasarımı için

önerilen yöntemin, zemin etkileşimi ve doğrusal olmayan davranışları da dikkate alarak

      değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İstinat Duvarları, Tasarım, Deprem, Analitik ve Sayısal Yöntemler,

      Bilgisayar Programı, Karşılaştırma.