Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Kurtuluş SOYLUK
Danışman: Prof. Dr. A. Aydın DUMANOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEĞİŞEREK YAYILAN YER HAREKETİ ETKİSİNDEKİ KABLOLU KÖPRÜLERİN STOKASTİK ANALİZİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/3/2002
Sayfa Sayısı: 193
Tez No: dT336
Özet:

      Bu çalışmada değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki kablolu köprülerin stokastik davranışının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yer hareketindeki değişimler, mesnetlere etkiyen yer hareketlerinin yansıma ve kırılmalarla değişebilir olma etkisini, dalga yayılma etkisini ve zemin özelliklerinin yer hareketine etkisini içermektedir. Yer tabakasının karmaşık yapısı, yapı sistemlerinin analizinde farklı noktalardaki yer hareketlerinin değişiminden doğan etkilerin deprem analizinde dikkate alınmasını gerekli yapar. Bu amaçlarla hazırlanan tez aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde genel bilgiler üzerinde durulmakta olup, konunun öneminden ve bu konuda daha önce yapılmış çalışmalardan bahsedilmektedir. Hareket denklemlerinin sonlu eleman formülasyonu ile rasgele titreşim analizi durumundaki temel bağıntılar da bu bölümde verilmektedir.

      İkinci bölümde çalışmada kullanılacak olan yer hareketi modeli üzerinde durulurken, uygulama amacı ile seçilen köprünün analitik modeli de oluşturulmaktadır. Geliştirilen bilgisayar programı ana hatları ile bu bölümde verilirken, söz konusu köprünün modal analizi ile elde edilen frekans ve mod şekilleri de gösterilmektedir.

      Üçüncü bölümde değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki kablolu köprü örneğinin analizi ile elde edilen tepki bileşenleri irdelenmektedir. Dördüncü bölümde çalışmadan çıkarılabilecek sonuçlar ile öneriler verilirken, bu bölümü kaynaklar izlemektedir.

      Çalışma sonucunda yer hareketindeki değişimi tanımlayan korelasyon, dalga-yayılma ve zemin etkilerinin kablolu köprü örneğinin dinamik davranışı üzerinde önemli etkilerinin olduğu gözlenirken, söz konusu etkilerin kablolu köprü gibi uzun açıklıklı yapı sistemlerinin dinamik analizinde dikkate alınması gereği ifade edilmektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Dinamik Tepki Bileşeni, Zahiri-Statik Tepki Bileşeni, Kovaryans Fonksiyonu, Stasyoner Davranış, Stasyoner Olmayan Davranış, Spektral Yoğunluk Fonksiyonu, Değişerek Yayılan Yer Hareketi, Filtre Edilmiş Beyaz Gürültü, Korelasyon Etkisi, Dalga Yayılma Etkisi, Zemin Etkisi, Kablolu Köprü.