Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat MUVAFIK
Danışman: Prof. Dr. A. Aydın DUMANOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YAPI SİSTEMLERİNİN ETKİLEŞEN OBJELERLE MODELLENMESİ VE ANALİZİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 5/2/2001
Sayfa Sayısı: 188
Tez No: dT284
Özet:

      Bu çalışmada, yapı sistemlerinin objeye-yönelik olarak modellenmesi ele alınmakta, bu amaçla geliştirilmiş Etkileşim Objeleri İşlem Modeli (EOİM) kullanılarak sistemlerin dinamik ve statik analizleri yapılmaktadır. Ayrıca sistemlerin çatlak modellemeleri ve çözümü de aynı ilke ile gerçekleştirilmektedir.

      Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm de kendi arasında beş alt bölüme ayrılmaktadır. İlk kısımda konuya genel bir giriş yapılmakta, ikinci kısımda fiziksel işlem modelleme ile ilgili genel bilgiler verilmekte, sistemlerin uygun modellenmesinin önemi vurgulanarak sistemlerin karmaşıklıklarının kaynakları belirtilmektedir. Ayrıca, fiziksel işlem modellemede kullanılan sistem yaklaşımı ile programlamada kullanılan objeye-yönelik programlama yaklaşımı açıklanmakta; üçüncü kısımda da bu yaklaşımın kullanıldığı EOİM’nin amaçları, yapısı verilmekte, EOİM’de bilgi temsili ve bu yöntemin özünde yatan kavramlar tarif edilmektedir. Dördüncü kısımda klasik çatlak mekaniği ile yapılan çatlak analizlerinin temel işlemleri verilmektedir. Beşinci kısımda ise sürekli hasar mekaniğinin temel prensipleri yer almaktadır.

      İkinci bölüm altı alt kısma ayrılmakta, ilk kısımda sürekli sistemlerin EOİM’de modellenmesi ele alınmakta, ikinci kısımda EOİM’de gerçekleştirilen dinamik analizin esasları belirtilmekte-dir. Üçüncü kısımda ise sürekli sistemler için objeye-yönelik tasarım, detaylarıyla incelenmektedir. Dördüncü kısımda yapı sistemlerinin dinamik çözümleri için çeşitli sayısal uygulamalara yer verilmektedir. Beşinci kısımda EOİM kullanılarak geliştirilen çatlak modelleme sunulmaktadır. Altıncı kısımda da iterasyon tekniği kullanarak geliştirilen EOİM’in statik analizi açıklanmakta ve çözümde kullanılan iterasyon teknikleri, özellik-le Eşlenik Gradyen tekniğinin ayrıntıları, anlatılmaktadır. Ayrıca çatlak modellemesinin bilgisayarda görüntülenmesinden söz edilmekte ve bir kaç görüntüye yer verilmektedir. Son bölümde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar ve bundan sonra yapılması önerilen çalışmalar yer almaktadır.

      

Anahtar Kelimeler : Etkileşim Objesi, Mesaj Aktarma, Bilgi-Tabanlı Sistem, Yapay Zeka, Paralel İşlem, Hiyerarşi, Bilgi Temsili, Nitel Muhakeme, Dinamik Analiz, Çatlak Modelleme, Bilgisayarda Çatlak Görüntüleme, Sürekli Hasar Mekaniği, Hasar Değişkeni, Kritik Sönüm, Dinamik Rölaksasyon, Statik Analiz, Eşlenik Gradyen Yöntemi.