Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zihni SERİN
Danışman: Prof. Dr. Ümit UZMAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KALINLIK BOYUNCA HOMOJEN OLMAYAN ORTOTROP ELASTİK MALZEMELERDEN OLUŞAN ÜÇ TABAKALI SİLİNDİRİK KABUKLARIN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞEN DIŞ BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDA DİNAMİK STABİLİTESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 17/1/2001
Sayfa Sayısı: 118
Tez No: dT281
Özet:

      Çağdaş makinalarda, gemi üretiminde, şantiyede özellikle de füze ve uçak tasarımında homojen olmayan ortotrop elastik malzemelerden oluşan tabakalı ince plak ve kabuklar kullanılmaktadır. Üretim tekniği, radyasyon etkisi, termik etkiler ve yüzeysel cilalamalar vs. ise malzemenin homojenliğini bozan faktörlerdir. Bu durumda malzemenin elastik özellikleri noktadan noktaya sürekli olarak değişir ve nokta koordinatlarının sürekli fonksiyonu olur. Tabakaları oluşturan malzemelerin elastisite modüllerinin değişiminin gözönüne alınması, yapı elemanlarının boyut ve ağırlıklarının azalmasına, bunun sonucunda da, malzemeden tasarrufa imkan sağlar.

      Bu çalışmada elastisite modülleri kalınlık koordinatına bağlı olarak parçalı sürekli değişen ortotrop elastik malzemeden oluşturulan üç tabakalı silindirik kabukların, zamana göre kuvvet fonksiyonu şeklinde değişen dış basınç yükü etkisi altında dinamik stabilitesi araştırılmaktadır. Kirchhoff-Love hipotezi gözönüne alınarak homojen olmayan ortotrop elastik malzemelerden oluşan üç tabakalı silindirik kabukların temel bağıntı, dinamik stabilite ve uygunluk denklemleri çıkarılmaktadır. Kabuğun radyal yerdeğiştirmelerinin kabuk kalınlığına oranla çok küçük olması hali gözönüne alınarak bu denklemler yeniden düzenlenmektedir. Bu denklemlere Sachenkov metodu uygulanarak, basıncın zamana göre değişim katsayısının değişik değerlerinde, dinamik ve statik kritik yükler, dinamik ve statik dalga sayıları, kritik zaman, kritik impuls ve dinamiklik katsayısı için genel formüller elde edilmektedir. Elastisite modülleri değişim fonksiyonları sıfıra eşit olduğunda, homojen ortotrop ve izotrop elastik malzemelerden oluşturulan tek tabakalı silindirik kabuklar için uygun ifadeler, bu formüllerden özel olarak elde edilmektedir. Daha sonra sayısal hesaplar yapılarak elastisite modüllerinin değişiminin, basıncın zamana göre değişim katsayısının, yükleme hızının, tabaka sayısı ve dizilişinin kritik parametrelere etkisi incelenmekte, değişik yöntemlerle elde edilen teorik ve deney sonuçları ile karşılaştırmalar yapılmaktadır. Yapılan hesaplar bu faktörlerin kritik parametrelere etkisinin çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

      

Anahtar Kelimeler : Üç tabakalı silindirik kabuk, Ortotrop elastik malzeme, Homojen olmama, Diferansiyel denklem, Dinamik stabilite, Dış basınç yükü, Kritik yük, Kritik zaman ve Dinamiklik katsayısı