Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selim PUL
Danışman: Prof.Dr.Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ AGREGALARIYLA YÜKSEK PERFORMANSLI BETON ÜRETİMİ VE ÖZELİKLERİNİN DİĞER BETONLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/3/2000
Sayfa Sayısı: 171
Tez No: dT258
Özet:

      Yüksek performanslı beton konusunda bugüne kadar birçok araştırma gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bu betonun özelikleri henüz geleneksel betonlarınki kadar belirlenebilmiş değildir. Gerçekten, yönetmeliklere girip betonarme ve öngerilmeli beton yapıların hesap ve projelendirilmelerinde yeterli hassasiyetle kullanılmakta olan bağıntı, hüküm ve önerilerin birçoğu basınç dayanımı 40MPa’ya kadar olan betonlar üzerinde gerçekleştirilmiş olan deneylerden elde edilen verileri temel almaktadır. Bunların daha yüksek dayanımlı betonlarla inşa edilen yapılarda da aynı hassasiyetle kullanılıp kullanılamayacağı henüz tam olarak ortaya konabilmiş değildir. Zira gerilme-şekildeğiştirme ilişkisi, eğilme elemanlarının basınç bölgesindeki gerilme dağılımı, donatı-beton aderansı, kırılma mekanizması, maksimum-minimum donatı oranları, eğilme etkisindeki betonarme ve öngerilmeli beton elemanların davranışı ve çatlama durumları gibi konular üzerindeki bilgiler maalesef bugün de yeterli düzeye ulaşamamıştır. Durum böyle olunca, bu çalışmanın temel amacı da, Doğu Karadeniz agregalarıyla yüksek performanslı beton üretmek ve bu betonları geleneksel ve hafif betonlarla karşılaştırmalı olarak incelemekten ibarettir.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma, toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, ikinci bölümde bu çalışmanın amacı doğrultusunda Doğu Karadeniz bölümü agregalarıyla üretilen yüksek performanslı, geleneksel ve hafif betonlar ve bu betonların kullanıldığı betonarme-öngerilmeli beton kirişler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar diziniyle, agrega petrografik yapının kırılma mekanizmaları üzerindeki etkisi, kum kirliliği, birim şekildeğiştirme ölçerleri ve çatlama konularındaki ek bölümler izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, Doğu Karadeniz bölümü çeşitli kayaçlarından elde edilen agregalarla yüksek performanslı sınıfına giren betonlar üretilebildiğini, bunların yapılarda kullanılmasının bir çok yönden yararlı olacağını ancak yüksek performanslı betonla inşa edilen yapıların projelendirilmesi için bugün yürürlükte bulunan “Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları”nın geçerli olmadığını da ortaya koymaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Yüksek Performanslı Beton, Deneysel ve Teorik karşılaştırma, Merkezi Basınç ve Eğilmede, Geleneksel Beton, Hafif Beton, Betonarme ve Öngerilmeli Beton Kirişler.