Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İbrahim YÜKSEL
Danışman: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AKARSULARDA ASKI VE SÜRÜNTÜ MADDESİ MİKTARLARININ HESAPLANARAK TOPLAM KATI MADDESİNİN TAYİNİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 10/3/2000
Sayfa Sayısı: 105
Tez No: dT257
Özet:

      Türkiye akarsu bakımından; Dünya’nın zengin ülkelerinden, Doğu Karadeniz Bölgesi ise Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biridir. Durum böyle olunca su ve suyun getirdikleri de götürdükleri de önem kazanmaktadır.

      Dünyada akarsulardaki katı madde taşınım miktarının hesabı ile ilgili olarak günümüze kadar çok sayıda çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda akarsuların taşıdığı katı madde miktarını veren ve birbirinden farklı çok sayıda bağıntı ortaya çıkmıştır. Ancak olayda etken parametrelerin çok fazla oluşu nedeniyle bu bağıntılar birbirinden neredeyse 100 katına varan farklı sonuçlar vermektedir. Bu sebeple katı madde taşınımıyla ilgili tam olarak genelleştirilmiş bir bağıntının çıkarılması mümkün olamamaktadır.

      Bu çalışmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesindeki akarsulara ait eğim, debi ve dane çapı gibi bazı verileri de kullanarak, bir çok akarsu için katı madde debisini verebilecek bir bağıntı geliştirmektir. Bu çalışma altı ana bölüm, kaynaklar ve bir de ek bölümden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde, tezin amacı hakkında genel bilgiler verilerek literatür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde, deneysel çalışmaya ait deney düzeni, deney koşulları ve yapılan deneysel çalışmalar sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, deneysel çalışmalardan elde edilen bulgular ve bu bulgulara göre elde edilen bağıntılar sunulmaktadır. Dördüncü bölümde, elde edilen bağıntıların pratikte ölçülen değerler üzerine uygulanması ile katı madde taşınımında kullanılan bazı formüllerle karşılaştırılması sunulmaktadır. Beşinci bölümde sonuçlar, altıncı bölümde öneriler ek bölümünde ise deneysel çalışma sonuçlarına yönelik yapılan istatistiksel ve matematiksel işlemler ile çalışmalara ait bazı fotoğraflar sunulmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Katı Madde Taşınım Miktarı, Deneysel Çalışma, Askı Maddesi.Miktarı Konsantrasyon, Sürüntü Maddesi Miktarı.