Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zeki KARACA
Danışman: Prof. Dr. Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME SİLİNDİRİK SİLOLARIN DEPREM ETKİSİNDEKİ DAVRANIŞLARININ ANALİTİK VE SAYISAL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/2/2000
Sayfa Sayısı: 164
Tez No: dT252
Özet:

      Yapım ve kullanım amaçları yönünden özel mühendislik yapıları sınıfına giren silolarda oluşan olaylar, basit bağıntı ve algılamalarla çözülemeyecek kadar çok karmaşık bir durum göstermektedir. Diğer taraftan bunların çağdaş yönetmeliklerde öngörülen bir emniyete sahip olabilmeleri için deprem yüklerine göre de boyutlandırılmaları gereği açıktır. Oysa, bu tür yapıların deprem yükleri altında kabul sınırlarının ötesinde hasar gördüğü bilinmektedir. Bu da, yapım aşamalarında hata yapılmamış olması durumunda, projelendirmelerinde kullanılan hesap yöntemlerine atfedilebilmektedir. Durum böyle olunca bu çalışmanın temel amacı da, betonarme silindirik siloların deprem etkisindeki davranışlarını analitik, eklenmiş kütle ve Lagrange tipi sonlu elemanlar yöntemleriyle karşılaştırmalı olarak incelemekten ibarettir.

Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma üç asıl ve iki ek bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, ikinci bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda teknik literatürde mevcut bazı analitik yöntemlerin siloların dinamik hesaplarına uyarlanması üzerinde durulmakta ve bunlara göre geliştirilen bir bilgisayar programı verilmektedir. Salınım etkilerinin yokedilmesiyle, Lagrange tipi yaklaşımla ilgili bağıntılar ve silo-malzeme etkileşim hesaplarında kullanılan yöntemler de bu bölümde sunulmakta ve bu yöntemlerle gerçekleştirilen sayısal uygulamalarla Lagrange tipi yaklaşımla seçilen üç boyutlu sekiz düğüm noktalı izoparametrik elemanın etkinliği araştırılmaktadır. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek sonuç ve öneriler üçüncü bölümde özetlenmekte ve bu son bölümü kaynaklar dizini ile iki ek bölüm izlemektedir.

      

Elde edilen sonuçlar, salınım etkileri yokedilerek, Lagrange tipi yaklaşımla seçilen izoparametrik elemanın betonarme silindirik siloların deprem hesabında, analitik ve eklenmiş kütle yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında, isabetle kullanılabileceğini göstermektedir.

      

      Anahtar Kelimeler : Silindirik Silo, Betonarme, Deprem Hesabı, Analitik Yöntem, Lagrange Tipi Yaklaşım, Eklenmiş Kütle Yaklaşımı, Etkileşim, Esnek Çözüm, Rijit Çözüm, Karşılaştırma, Teorik.