Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Suzan ÖZBAY
Danışman: Prof. Dr. Mehmet BERKÜN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KATI ATIK ÖZELLİKLERİ, KATI ATIKLARIN DENİZ SUYUNDA BİOKİMYASAL OKSİDASYONUNA METAL ZEHİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/2000
Sayfa Sayısı: 169
Tez No: dT250
Özet:

       Katı atıklar ceşit1i yöntemler ve sistemler kullanılarak yok edilebilirler. Sistem ve yöntem seçiminde bölgenin, çevre koşu11arının ve katı atık özelliklerinin öncelikle incelenmesi gerekir. Katı atıkların işIenebi1me1eri ve bunları iş1eyecek merkezi veya tekil tesislerin tip ve yer seçimi, bu atıkların fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin coğrafik ve jeolojik yapısı, atıkların uzakIaştnImasına uygun ve yeterli büyüklükte yer bulunmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada ilkin Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde bir örnek olarak Trabzon kenti katı atıklarının karakteristikleri bu amaca yönelik olarak incelenmiştir. Katı atıkların sıvı ye katı ortamlarda oksidasyon süreçleri, oksidasyon şeki11eri ve bunların aralarındaki ilişkiler tesis tipi seçiminde önem taşımaktadır. Katı atık bertaraf tesisleri oksijenli (aerobik), oksijensiz (anaerobik) veya her iki ortamın varolduğu koşu11arda ça1ıştırılabi1en tesislerdir. Ancak katı atıkların içinde bulundukları ortamda aerobik oksidasyonun baş1ayabilmesi için zaman gerekmektedir. Bu sürecin bilinmesi hem tesis tipinin seçimi hem de ekonomik iş1etme açısından önemlidir. Çalışmanın devamında havalandınlmış deniz suyu ortamında katı atıkların oksidasyonu, daha sonra da bu oksidasyona metal bileşiklerinin toksik etkisi, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI) ölçümleri kullanılarak ince1enmiştir. Bu şeki1de sıvı ortamda katı atık stabilizasyonu için de bilgi birikimi sağlanması amaçlanmıştır.

İkinci bölümde yapılan çalışma1ar verildi.

       Üçüncü bölümde bulgular yani çalışmalardan alınan sonuçlar verildi.

Dördüncü bölümde sonuçlar ve tartışma verildi.

       Beşinci bölümde öneriler verildi. .

      

Anahtar Kelimeler: Katı Atık, Katı Atıkların Fiziksel ve Kimyasal Karakteristikleri , Katı Atıkların Uzaklaştırılması, Arıtma Tesisleri, Biyolojik Oksijen İhtiyacı, İnorganik Metal Zehirliliği, Deniz Kirlenmesi