Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: A. Peruze AMİL
Danışman: Prof. Dr. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME YAPILARDA KULLANILAN BAŞLICA TAŞIYICI SİSTEMLER VE DOLGU DUVARLARIN OLUMLU ETKİLERİNİ ARTIRAN KÖŞEGEN ELEMANLARININ BETONARME PERDELERLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 25/6/1999
Sayfa Sayısı: -
Tez No: dT237
Özet:

      Bugün dünyada yaygın kullanım alanı bulan betonarme çerçeve sistem yapılar düşey yükler altında genellikle ülkelerin ekonomileriyle bağdaşan emniyete sahip olmakla beraber yatay yükler altında, özellikle yapı yüksekliği arttıkça dayanım ve rijitlik yönünden, yetersiz kalabilmektedirler. Bu tür yapıların yatay yüklere karşı da arzulanan emniyete sahip olabilmelerini sağlamak için Türkiye’de olduğu gibi batı ülkelerinde de betonarme perdelerin kullanılması geleneksel bir uygulama olarak süregelmektedir. Ancak,

      betonarme perdelerin ekonomik olmamak, yapıyı ağırlaştırmak suretiyle atalet kuvvetlerini arttırmak ve çok rijit olmalarından dolayı kesme kuvvetlerinin büyük bir kısmını alarak yapı bütünlüğünün emniyetini sağlayamamak gibi bir takım sakıncalarının bulunduğu da bir gerçektir.

      Durum böyle olunca, bu çalışmanın temel amacı betonarme yapılarda dolgu duvarların olumlu etkilerini arttıran ve betonarme perdelerin yukarıda belirtilen sakıncalarını azaltacağı düşünülen betonarme köşegen elemanların perdelerle karşılaştırmasını yapmaktan ibarettir.

      Bu amaçla gerçekleştirilen çalışma dört asıl ve iki ek bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, ikinci bölümde çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen deneysel ve teorik çalışmalar verilmektedir. Üçüncü bölümde çalışmalardan elde edilen bulgular sunulmakta ve irdelenmektedir. Çalışmanın bütününden çıkartılabilecek sonuç ve öneriler dördüncü özetlenmekte, bu son bölümü kaynaklar listesi ve iki ek bölüm izlemektedir.

      Elde edilen sonuçlar, betonarme yapıların yatay yüklere karşı dayanım ve rijitliklerini arttırmak için, betonarme perdelere bir seçenek olarak köşegen elemanların başarıyla kullanılabileceğini ortaya koymuş bulunmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler: Betonarme Taşıyıcı Sistemler, Çerçeve Sistemler, Kargir Dolgu Duvarlı, Köşegen Elemanlı, Eğik Elemanlı, Perde Duvarlı, Deneysel ve Teorik Çalışma, Karşılaştırmalar.