Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Filiz Nuran ACAR
Danışman: Prof. Dr. Ali KALENDER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ATIK SULARDAN AĞIR METAL GİDERİMİ VE GERİ KAZANIMINDA SIVI MEMBRAN YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/5/1998
Sayfa Sayısı: 84
Tez No: dT212
Özet:

      Bu çalışmada atıksulardan kadmiyum, kurşun ve nikel metal iyonlarının sıvı membran yöntemi ile giderimi ve geri kazanımı sistematik bir şekilde incelenmiştir. Tehlikeli kirlilik parametrelerinden olan bu ağır metallerin atıksudan bertarafı ve geri kazanım işlemleri bir reaktör içerisinde gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda üzerinde araştırmaların yoğunlatırıldığı ve çevreye daha duyarlı olan sıvı membran sisteminin bir prototipi ile deneysel çalışmalar yürütülmüştür. Reaktörde atıksu fazındaki kadmiyum, kurşun ve nikel metal katyonları membran faza ekstrakte edilmiş ve aynı zamanda membran fazdan sulu bir faz olan akseptör faza geri özütlenmiştir. Ekstraksiyon ve stripping reaksiyonlarının tümünün taşınım mekanizması çift yönlü antiport aktif taşınıma uymaktadır. Metal iyonları besleme faz ile sulu faz olan akseptör fazı ayıran membran boyunca taşınarak akseptör faza geçerken, akseptör fazda bulunan protonlar metal iyonların ilerleyişinin zıt yönünde hareket ederek besleme fazına geçmektedirler.

      Birinci bölümde, sıvı membranların yapısı, taşınım mekanizmaları ve bu konuda yapılmış çalışmalara ait bilgiler verilmiştir.

      İkinci bölüm, deneysel çalışmalara ait materyal, yöntem ve çalışma programı ile kinetik çalışmaları kapsamaktadır.

      Üçüncü bölümde, kadmiyum, kurşun ve nikelin, bu metallerin ikili ve üçlü karışımlarının taşınımlarına ait sonuçlar değerlendirilmiştir.

      Dördüncü bölüm, yapılan deneysel çalışmalara ait sonuçların kimyasal kinetik açısından değerlendirildiği, tepkime hız sabitlerinin tespit edilerek konunun irdelendiği bölümdür. Aynı zamanda bu bölümde, denel çalışmaların sonuçlarını etkileyen proses parametrelerinin etkileri irdelenmiştir.

      Beşinci bölüm, denel çalışmalardan elde edilen ve irdelenen sonuçların genel ifadelerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte bu bölüm, sıvı membranlar sadece atıksu arıtımı için değil medikal alanlara kadar ümit vadeden bir teknik olduğundan ilerde yapılacak araştırmalar için çeşitli önerileri de içermektedir.

      

      Anahtar Kelimeler : Ağır Metal İyonları, Sıvı Membranlar, Çift Yönlü Aktif Taşınım, Taşıyıcı Madde.