Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet BİLGİL
Danışman: Doç. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: CİLALI SERBEST YÜZEYLİ AKIMLARDA CİDAR KAYMA GERİLMELERİNİN SÜRTÜNME FAKTÖRÜNE ETKİSİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1998
Sayfa Sayısı: 188
Tez No: dT198
Özet:

      Açık kanal akımlarında hız dağılımlarının bilinmesi, kanalların tasarımında, enerji kayıplarının belirlenmesinde ve sediment hareketleri gibi birçok kritik mühendislik problemlerinin incelenmesinde oldukça önem kazanır. Bu nedenle cilalı dikdörtgen açık kanalda lokal hız ölçümleri yapılarak hız dağılımları, cidar kayma gerilmeleri ve sürekli yük kaybı belirlenmeya çalışılmıştır.

      Çalışma altı bölümden, kaynaklardan ve eklerden oluşmaktadır.

      Birinci bölümde; konu ile ilgili literatür taraması yapılmakta, çalışmanın amaç ve kapsamı belirlenmekte, günümüzde kullanılan ilgili teorik ve deneysel yöntem tanıtılmaktadır.

      İkinci bölümde; deney düzeneği ve yapılan çalışma yer almaktadır. Çalışmada 0.21x0.45x9.00metre boyutlarındaki pürüzsüz açık kanal modeli üzerinde pitot tüpü kullanılarak, kanalın orta kısmında ve tam türbülanslı bölgede, 8 farklı kesit ile 34 farklı eğimdeki en kesitte hız ölçümleri yapılmıştır. Bunun için, Islak çevreye dik kesitlerde logaritmik hız dağılımının geçerliliği kabul edilmiş, düzgün hız dağılımındaki boyutsuz cidar kayma gerilmeleri K(I) ve A, B sabitleri hesaplanmıştır. Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümünde ise yarı teorik bir metod kullanılmıştır.

      Üçüncü bölümde; çözümler sonucu ortaya çıkan boyutsuz cidar kayma gerilmesine, logaritmik kanunların sabitliğine, sürekli yük kaybına ilişkin bulgular açıklanmaktadır.

      Dördüncü bölümde; elde edilen bulgular tartışılmıştır.

      Beşinci bölümde; çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmektedir.

      Altıncı bölümde; öneriler yer almaktadır.

      

      Anahtar Kelimeler : Açık Kanal, Hız Dağılımı, Cidar Kayma Gerilmesi, Enerji Kaybı