Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet BUDAK
Danışman: Doç. Dr. Ümit UZMAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOLGU DUVARLI ÇERÇEVELERİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE MALZEME BAKIMINDAN DOĞRUSAL OLMAYAN HESABI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/5/1997
Sayfa Sayısı: 125
Tez No: dT180
Özet:

      Dolgu duvarlar yapıyı dış ortamdan ayıran, yapıda mimari açıdan farklı mekanların oluşturulmasını sağlayan yapı elemanlarıdır. Dolgu duvarlar rijitlikleri ve ağırlıkları ile yapıyı önemli ölçüde etkilerler. Bu etkilerin göz önüne alınabilmesi için dolgu duvarlı çerçeve davranışının modellenmesi gereklidir. Yüklerin artışına bağlı olarak dolgu duvarlı çerçevede, dolgu duvar ve çerçeve arasında meydana gelen ayrılma ve dolgu duvarda oluşan çatlaklar davranışın modellenmesi açısından önemli olmaktadır. Bu amaçla, genellikle yatay yükler temel alınarak çeşitli modeller ortaya atılmıştır. Çoğunluğu doğrusal analize yönelik olan bu modellerde; eşdeğer diyagonal çubuk, polinomial gerilme fonksiyonları, eşdeğer çerçeve sonlu elemanlar yaklaşımları kullanılmaktadır. Doğrusal olmayan analize yönelik çalışmalar ise oldukça azdır. Bu modeller içinde sonlu elemanlar yöntemini kullanan modeller, davranışın modellenmesi açısından daha uygun görünmektedir.

      Bu çalışmada dolgu duvarlı çerçevelerin gerçek davranışları göz önünde bulundurularak malzeme bakımından doğrusal olmayan analizi yapılmıştır. Analizde dolgu duvar ve çerçeve arasında ayrılma meydana gelmesi, dolgu duvar ve çerçeve elemanları arasındaki bağıl hareketten doğan sürtünme kuvvetleri ile yapımdan kaynaklanan boşluk bulunması hali göz önüne alınmıştır. Dolgu duvarda yüklerin artışına bağlı olarak meydana gelen kırılma ve çatlaklar dikkate alınmış, burkulma kontrolü yapılmıştır. Dolgu duvarda iki eksenli gerilmeler için verilen bünye denklemleri kullanılmış, değişken bir yapıya sahip olan bu bünye denklemlerinin doğrusal olmayan analizde kullanılması sağlanmıştır. Statik yükler için yapılan analizde yüklerin genel konumlu olduğu kabul edilmiştir. Dinamik yer hareketlerinden doğan atalet kuvvetlerinin dikkate alınabilmesi için çalışma yapılmıştır.

      Yapılan modelleme kullanılarak bilgisayar programları hazırlanmıştır. Dolgu duvarlı çerçeve davranışını etkileyen oldukça çok parametre vardır. Bu parametrelerden bazıları hazırlanan bilgisayar programları kullanılarak incelenmiştir.

      Yapılan incelemelerde dolgu duvarlı çerçevenin yalın çerçeveye göre oldukça rijit davrandığı gözlenmiştir. Çerçeve elemanlarının kırılmadan kalmaları halinde dolgu duvarda kırılma ve çatlaklar oluşsa bile, dolgu duvarlı çerçeve rijitliliği tümüyle kaybolmamaktadır. Dolgu duvar içinde boşluk bulunması, dolgu duvarlı çerçeve rijitliğini önemli ölçüde azaltmaktadır. İncelenen modellerde kırılmaların gerilme çatlakları nedeniyle meydana geldiği görülmüştür.

      

      Anahtar Kelimeler : Dolgu Duvarlı Çerçeve, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Ayrılma, Sürtünme, Doğrusal Olmayan Analiz, Ortotropi, Kırılma ve Çatlama, Burkulma, Statik Yükler, Yer İvmeleri.