Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mahir GÖKDAĞ
Danışman: Doç. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SİNYALİZE KAVŞAKLARDA MEYDANA GELEN TAŞIT GECİKMELERİNİN SİMÜLASYON MODELLEMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/8/1996
Sayfa Sayısı: 152
Tez No: dT175
Özet:

      Sinyalize kavşaklardaki taşıt gecikmelerinin tahmin edilmesi; ampirik, matematik ya da simülasyon modelleri aracılığı ile yapılabilmektedir. Ampirik ve matematik modellerin kullanılmasında sınırlamalar olduğunu, fakat bir simülasyon modelinin hiçbir kısıtlamaya bağlı olmadığını biliyoruz.

      Bu çalışmada, sinyalize kavşaklar için özgün bir simülasyon modeli geliştirilmiş bulunmaktadır. Model, pik saatlerde karşılaşılan geniş bir talep akımı yelpazesine güvenle uygulanabilmektedir. Modelin geçerliliğini kontrol etmek ve diğer matematik modellerin hudutlarını saptamak amacıyla Trabzon’da seçilen üç adet kentiçi kavşakta veri toplama işlemleri gerçekleştilmiştir.

      Çalışmann birinci bölümde, konunun önemi belirtilerek bu konu üzerinde yapılan çalışmalar anlatılmış ve yapılacak çalışmanın amacı vurgulanmış, sinyalize kavşaklar hakkında genel bilgi verilmiş, gecikme formülleri ile sinyalizasyonun amacı anlatılmıştır. Bu bölümde ayrıca çalışmanın konusu olan simülasyıon modellemesi hakkında gerekli bilgiler verilerek, simülasyon tekniğinin önemi vurgulanmış ve simülasyon modellemesi için gerekli istatiksel kavramlar açıklanmıştır.

      İkinci bölümde, sinyalize kavşaklarda meydana gelen gecikme probleminin bilgisayarda nasıl simüle edilebileceği konusu anlatılmış ve geliştirilen simülasyon programı tanıtılmış, akış diagramı yazılmıştır. Yazılan simülasyon programının çıktıları ile seçilen sinyalize kavşaklarda yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak modelin doğrulanması test edilmiştir. Bunun için sinyalize kavşak gecikme problemine ilişkin geliştirilen simüle kavşak programı üzerinde çok sayıda denemeler yapılarak gecikmeler; simülasyon, gözlem ve diğer teorik model sonuçları ile birlikte topluca karşılaştırılmıştır.

      Üçüncü bölümde, karşılaştırma sonuçları, çalışmadan elde edilen bulgular ve bunların irdelemesi yapılmıştır.

      Sonuçlar ve öneriler bölümünde, araştırmada elde edilen sonuçlar özetlenmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler : Sinyalize Kavşak, Gecikme, Kuyruk, Simülasyon, Trafik Akımı.